กสทช.คลอดหลักเกณฑ์วิทยุชุมชน 7 พันสถานี-ห้ามนำเข้า Set Top Box

กสทช.คลอดหลักเกณฑ์วิทยุชุมชน 7 พันสถานี-ห้ามนำเข้า Set Top Box

มติบอร์ด กสท.ผ่านร่างหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง จำนวน 7 พันสถานี คาดประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ส.ค.พร้อมห้ามนำเข้าเครื่องรับสัญญาณ…

เมื่อวันที่ 21 พ.ค.พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ กสท.กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ หรือ บอร์ด กสท.ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งร่างประกาศฯ หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นการจัดระเบียบวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย โดยนำเอากลุ่มวิทยุกระจายเสียงที่เป็นผู้ทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง และผู้ที่ได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตไว้แล้ว ตั้งแต่สมัย กทช.จนถึงวันวันที่ 30 เม.ย.2555 จำนวนกว่า 7 พันสถานี เข้าเตรียมความพร้อมไปสู่การออกใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียง ตามข้อกำหนดของแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ที่กำหนดให้ต้องดำเนินการออกใบอนุญาตวิทยุกระจายเสียงภายใน 2 ปี นับแต่มีผลบังคับใช้

รองประธาน กสทช.กล่าวต่อว่า สาระสำคัญของร่างประกาศจะกำหนดประเภทการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระเสียง เป็น 3 ประเภท คือ บริการสาธารณะ บริการชุมชน และบริการทางธุรกิจ การกำหนดคุณสมบัติการเป็นผู้ทดลองประกอบกิจการฯ โดยกำหนดระยะเวลาในการทดลองประกอบกิจการ 1 ปี หากจะมีการต่อเวลา จะต้องพิจารณาจากประวัติการทดลองประกอบกิจการว่าจะต้องไม่ขัดต่อเงื่อนไขการทดลองการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงในส่วนของมาตรฐานทางเทคนิค ร่างประกาศฉบับนี้กำหนดหลักเกณฑ์การใช้คลื่นความถี่ไว้ว่า กำลังส่งออกอากาศ ไม่เกิน 200 วัตต์ ความสูงของสายอากาศวัดจากจุดสูงสุดของสายอากาศถึงพื้นดินไม่เกิน 40 เมตร รัศมีการให้บริการไม่เกิน 15 กิโลเมตร และมาตรฐานเครื่องส่งต้องเป็นไปตามที่คณะกรรมการกำหนด ทั้งนี้เพื่อให้ควบคุมคุณภาพสัญญาณให้ดีไม่รบกวนกันดังเช่นในปัจจุบัน จากนั้นจะนำร่างประกาศฉบับนี้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน กสทช.www.nbtc.go.th เพื่อเชิญชวนและรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ ในวันที่ 22 พ.ค. ถึง 7 ก.ค.2555 จากนั้นจะนำผลจากการรับฟังความคิดเห็นมาปรับปรุงร่างประกาศแล้วนำเสนอที่ประชุม กสท.เพื่อพิจารณา และเสนอที่ประชุม กสทช.เพื่อทราบ คาดว่าประมาณเดือน ส.ค.จะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท.ยังได้มีมติผ่านหลักเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคของเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง โดยที่ประกาศฉบับนี้รับรอง 2 กระบวนการ คือ 1.การรับทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ 2.การรับจดทะเบียนห้องปฏิบัติการทดสอบเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียงสำหรับการทดลองประกอบกิจการ ส่งผลให้ต่อไปนอกจากจะส่งเครื่องฯ มาทดสอบที่สำนักงาน กสทช.แล้ว ยังสามารถส่งเครื่องฯ ไปทดสอบยังห้องปฏิบัติการภายนอกที่ผ่านการรับจดทะเบียนจากสำนักงาน กสทช.ได้

ที่ประชุม กสท.ยังมีมติไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องรับสัญญาณ (Set Top Box) ตามที่มีบริษัทขอมา เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าเครื่องรับดังกล่าวเป็นเครื่องรับเครื่องหมายสัญญาณ ตัวหนังสือ ภาพและเสียงหรือการอื่นใด ซึ่งสามารถให้เข้าใจในความหมายด้วยคลื่นความถี่ อันเป็นเครื่องวิทยุคมนาคมตามคำนิยามใน พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นการนำเข้าจึงต้องได้รับใบอนุญาต แต่โดยที่ กสท.พิจารณาการนำเข้าเครื่องรับสัญญาณตามคำขอแล้วเห็นว่า การนำเข้าดังกล่าวบริษัทฯ ต้องการจะนำไปใช้รับสัญญาณโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล ย่านความถี่ 470-790 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลมาก่อน จึงมีมติไม่อนุญาตให้นำเข้าเครื่องรับสัญญาณดังกล่าว

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

Post a Comment