จ็อบสตรีทเผย ‘เด็กจบใหม่’ไม่สู้งาน-ไม่กระตือรือร้น

จ็อบสตรีทเผย 'เด็กจบใหม่'ไม่สู้งาน-ไม่กระตือรือร้น

จ็อบสตรีทดอทคอมเผยคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ที่องค์กรต้องการ เผยเด็กยุคใหม่ไม่สู้งาน ขาดทักษะภาษา-การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ส่วนเด็กใหม่ชี้ปัญหาในที่ทำงาน พบถูกเอาเปรียบ การปรับตัว ระยะเวลาเรียนรู้งาน ขณะที่งานรัฐวิสาหกิจและราชการเนื้อหอม เด็กจบใหม่รุมตอม…

จ็อบสตรีทดอทคอมเผยคุณลักษณะบัณฑิตใหม่ที่องค์กรต้องการจากผลสำรวจ ?มุมมองนายจ้างที่มีต่อบัณฑิตจบใหม่และองค์กรแบบไหนที่บัณฑิตใหม่ยี้ที่สุด? เพื่อเตรียมความพร้อมให้บัณฑิตใหม่สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดปัญหาการว่างงานของเด็กจบใหม่ พร้อมสร้างความเข้าใจความต้องการของบัณฑิตใหม่เพื่อให้องค์กรสามารถรักษาคนดี คนเก่งเอาไว้ได้ แม้ว่าในปีที่ผ่านมาจะมีสัดส่วนประชากรว่างงานน้อยลง แต่จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เมื่อเดือน ส.ค.2554 น่าสังเกตว่า จำนวนคนว่างงานนั้นเป็นกลุ่มบัณฑิตใหม่ในระดับอุดมศึกษาที่มีมากถึง 110,000 คน? เนื่องจากในแต่ละปี มีบัณฑิตจบใหม่เข้าสู่ตลาดงานเป็นจำนวนมาก

จ็อบสตรีทดอทคอมจึงได้ทำการสำรวจคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิตใหม่ขึ้น พร้อมทั้งสำรวจถึงความต้องการและความเห็นของเด็กจบใหม่ที่มีต่อองค์กร เพื่อให้ทราบถึงแนวโน้มความต้องการของแรงงานระดับอุดมศึกษา และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาการศึกษาและตลาดแรงงานไทย โดยแบบสำรวจความคิดเห็นนี้สำรวจจาก องค์กรจำนวน 305 องค์กร และบัณฑิตจบใหม่จำนวน 1,085 คน พบว่า 96% ขององค์กรที่ตอบแบบสอบถามเปิดรับบัณฑิตจบใหม่ แต่ในขณะเดียวกัน หลายๆ องค์กรต้องเผชิญกับปัญหาที่เกิดจากพนักงานใหม่เหล่านั้น ทั้งเรื่องการปรับตัว ความรับผิดชอบ และทัศนคติในการทำงาน

นางสาวฐนาภรณ์ สถิตพันธุ์เวชา ผู้จัดการสาขาประเทศไทย บริษัท จ็อบสตรีท (ประเทศไทย) จำกัด? กล่าวว่า เป็นเรื่องดีที่องค์กรส่วนใหญ่ให้โอกาสเด็กจบใหม่ได้แสดงศักยภาพ และเข้าสู่บทบาทของคนทำงาน แต่อย่างไรก็ตาม เสียงสะท้อนจากองค์กรที่ร่วมทำแบบสำรวจ เห็นว่าปัญหาหลักที่พบ คือ บัณฑิตใหม่เหล่านี้ไม่สู้งาน ย้ายงานหรือเปลี่ยนงานบ่อย และขาดความรับผิดชอบ นอกจากนั้นยังมีปัญหาเรื่องทักษะ การใช้ภาษาอังกฤษ ขาดทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า และ ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน สำหรับลักษณะไม่พึงประสงค์อื่นๆ ที่ตัวแทนฝ่ายนายจ้างระบุ อาทิเช่น การเรียกเงินเดือนที่สูงเกินไป ขาดวินัย ไม่รักษาเวลา ขาดความเคารพนบนอบ? ไม่รู้จักกาลเทศะ ไม่รับผิดชอบ และมั่นใจในตัวเองมากเกินไป

ผจก.สาขาประเทศไทย บ.จ็อบสตรีท กล่าวต่อว่า แต่ในทางกลับกัน จากมุมมองของบัณฑิตใหม่ ปัญหาที่บัณฑิตใหม่มักพบจากการทำงานแรกคือ ปัญหาเรื่องการได้รับมอบหมายงานที่ไม่ตรงกับหน้าที่ การถูกเอาเปรียบจากเพื่อนร่วมงานหรือหัวหน้า เรื่องของการได้รับสวัสดิการ หรือเงินเดือนไม่ตรงตามที่ตกลงไว้ ปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมองค์กรไม่ได้ และปัญหาเรื่องการเรียนรู้งานทั้งปัญหาที่เกิดจากการทำงานที่ไม่ตรงกับสายที่เรียน ผู้สอนงาน และระยะเวลาในการเรียนรู้งาน นี่อาจจะสะท้อนให้หน่วยงานและองค์กรเองให้ความสำคัญกับการสอนงานพนักงานให้มากขึ้น

?จากการสำรวจความคิดเห็นฝ่ายนายจ้างเพิ่มเติม เราพบว่าคุณลักษณะที่ฝ่ายนายจ้างต้องการมากที่สุดในส่วนของ ความสามารถเชิงวิชาการ (hard Skill) คือ ความสามารถในการนำความรู้ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ นอกจากนี้ยังคาดหวังว่าบัณฑิตใหม่จะสามารถวิเคราะห์ ตีความได้อย่างเป็นระบบ เพื่อนำไปแก้ปัญหาในการทำงานได้อย่างเหมาะสม สำหรับด้านคุณธรรม จริยธรรมนั้น คุณสมบัติที่เป็นสิ่งที่นายจ้าง ต้องการมากที่สุด คือ ความตระหนักในคุณค่าของคุณธรรม จริยธรรม เสียสละ และซื่อสัตย์สุจริต รองลงมาคือเรื่องของความมีวินัย ตรงเวลา รับผิดชอบต่อตัวเองและสังคม ในด้านความสัมพันธ์กับบุคคลและความรับผิดชอบนั้น ฝ่ายนายจ้างให้ความสำคัญกับความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมมากที่สุด รองลงมาคือ ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน ไม่ละเลยต่อหน้าที่จนเกิดงานคั่งค้าง? นางสาวฐนาภรณ์ กล่าว

ผจก.สาขาประเทศไทย บ.จ็อบสตรีท กล่าวอีกว่า เมื่อมองจากมุมของเด็กจบใหม่ เราพบว่าปัจจัยสำคัญที่บัณฑิตใหม่ระบุว่ามีผลต่อการตัดสินใจสมัครงานนั้น 48% ระบุว่าจะเลือกหน่วยงานรัฐวิสาหกิจก่อน? รองลงมาคืออยากทำงานในหน่วยงานราชการ และ เลือกที่จะสมัครงานในบริษัทที่มีชื่อ เสียง เป็นลำดับต่อไป และเมื่อถามต่อไปว่าหากเลือกได้ อยากอยู่องค์แบบใด คำตอบที่ได้รับการโหวตสูงสุดคือ องค์กรที่มีความมั่นคง รองลงมาคือองค์กรที่มีฐานเงินเดือนสูง และเป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ตามลำดับ ส่วนลักษณะขององค์กรที่บัณฑิตจบใหม่ ยี้ ที่สุด คือ องค์กรที่เอาเปรียบพนักงาน รองลงมาคือองค์กรที่ไม่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมและองค์กรที่ผู้บริหารไม่รับฟังความคิดเห็นของพนักงาน

นางสาวฐนาภรณ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับสิ่งที่บัณฑิตใหม่คาดหวังว่าจะได้รับจากองค์กรสำหรับงานแรกนั้น 3 อันดับแรก คือประสบการณ์, ความก้าวหน้าในอาชีพ และค่าตอบแทนที่ดี ในขณะเดียวกันสิ่งที่บัณฑิตจบใหม่คาดหวังว่าจะสามารถให้คืนกลับไปยังองค์กรแรกของเขาได้ 3 อันดับแรก คือ ความรับผิดชอบในการทำงาน, ความทุ่มเท และความซื่อตรงต่อหน้าที่ จากผลสำรวจนี้ทำให้ได้ทราบถึงแนวโน้มตลาดแรงงานได้อย่างหนึ่งว่า เด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจในการทำงานกับองค์กรที่มีความมั่นคง จึงทำให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการเป็นหน่วยงานแรกๆ ที่บัณฑิตใหม่ต้องการร่วมงานด้วย

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

Post a Comment