?พรชัย? ตั้งเป้า 6 เดือนคลอดแผนระดับชาติ

กระทรวงไอซีที วางเป้าอีก 6 เดือน คลอดแผนระดับชาติพัฒนาดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หวังขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ดิจิตอลอีโคโนมี

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

?เลอโนโว? ตั้งเป้า 2ปีขึ้นที่1 ตลาดพีซีอาเซียน

สำหรับเลอโนโวประเทศไทยปีนี้จะมีการลงทุนค่อนข้างมากเนื่องจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ปีจะต้องขึ้นเป็นที่ 1 ในตลาดพีซี ดังนั้นเลอโนโวจะเพิ่มหน้าร้านอีก 200 แห่ง

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

ไอซีทีเด้งสนอง ครม. เร่งดันแผน IPv6 ตั้งเป้า 3 ปีเสร็จ

ไอซีที รับลูกครม. เร่งผลักดันแผน IPv6 ระยะสั้น-ระยะยาว ให้เป็นรูปธรรม หวังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP…

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ว่า หลังจากวานนี้ (4 มิ.ย.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นมอบหมายให้กระทรวงไอซีที เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน (Internet Protocol version 6: IPv6) ในประเทศไทย ให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

เนื่องจากอัตราการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจำนวนหมายเลขไอพีรุ่นเดิม Internet Protocol version 4 (IPv4) ในโลกกำลังจะถูกใช้หมดไปและไม่เพียงพอกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะปัญหาด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้งานโทรศัพท์ 3จี โดยเฉพาะแอลทีอี (Long Term Evolution : LTE) และ 4จี จะมีปัญหาด้วย การเปลี่ยนถ่ายอินเทอร์เน็ตสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6: IPv6) จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP ได้ เนื่องจาก IPv6 มีจำนวนหมายเลข IP มากมายมหาศาล IPv6 คือชุดตัวเลขสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตทั่วโลกรุ่นใหม่ โดย IPv4 มีจำนวนหมายเลขประมาณ 4 พันล้าน ขณะที่ IPv6 มีจำนวนหมายเลขจำนวน 340 ล้านล้านล้านล้าน

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า สำหรับ แผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น มีระยะดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2556?2558) โดย กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2556 จะต้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพื่อให้คำปรึกษา อบรม ทดสอบ ตรวจประเมินด้าน IPv6 ของประเทศไทย ภายในปี 2557 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้สายและไร้สาย ต้องเปิดให้บริการเชื่อมต่อและใช้งานที่รองรับ IPv6 ได้ และภายในปี 2558 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปทุกหน่วยงาน จะต้องมีการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 รวมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNet และ UniNet) ให้สามารถใช้งาน IPv6 ได้อย่างน้อย 10,000 สถาบัน

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมสำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องรีบดำเนินการ คือ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพื่อใช้เป็นศูนย์อบรม ให้คำปรึกษา ทดสอบตรวจประเมินด้าน IPv6 ของประเทศไทย ซึ่งศูนย์ดังกล่าว จะมีหน้าที่จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและคุณลักษณะด้าน IPv6 ของอุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยทดสอบอุปกรณ์และทดสอบความพร้อมของเครือข่าย เพื่อทดสอบอุปกรณ์ว่าสามารถรองรับและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IPv6 หรือไม่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จัดอบรมทั้งแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้าน IPv6 และตรวจประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ระบุในร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ประเทศไทย

รมว.ไอซีที กล่าวด้วยว่า กิจกรรมที่จะทำให้แผนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการส่งเสริมการใช้งาน IPv6 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ต ด้านที่สอง คือ การพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านความเข้าใจ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้าน IPv6 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยโดยรวม ด้านที่สาม คือ การส่งเสริมการใช้งาน IPv6 นอกจากการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากรแล้ว การส่งเสริมการให้บริการ (e-service) โดยเฉพาะบริการสาธารณะของหน่วยงานให้สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 ได้นั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การใช้งาน IPv6 มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสุดท้ายคือ ด้านการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ซึ่งเป็นปัจจัย ที่สำคัญอีกประการที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานตามร่างแผนปฏิบัติการฯ บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

?นอกจาก IPv6 จะแก้ปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว IPv6 ยังมีการปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อรองรับระบบแอพพลิเคชั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเข้าสู่ IPv6 จึงนับว่าเป็นการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ตั้งแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนการใช้งาน IPv6 เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการขยายตัวอย่างมั่นคงของอินเทอร์เน็ตต่อวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก? น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

ดีแทคเปิดศูนย์บริการรูปแบบใหม่ ตั้งเป้า 100 สาขาปลายปี

ดีแทคเปิดศูนย์บริการรูปแบบใหม่ ตั้งเป้า 100 สาขาปลายปี

ดีแทคนำกลยุทธ์ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (Customer Centricity) สร้างแนวคิดศูนย์บริการรูปแบบใหม่ ปรับมาตรฐานทุกร้านให้สร้างประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน เปิดตัวสาขาแรก กรกฎาคม 2555 เป็นต้นแบบการให้บริการครบวงจรทั้งการขายและบริการ พร้อมจัดข้อเสนอให้ตรงใจลูกค้าแต่ละกลุ่ม วางแผนให้บริการลูกค้าครบ 100 สาขาทั่วประเทศภายในสิ้นปีนี้

นายชัยยศ จิรบวรกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) กล่าวว่าในปีนี้ลูกค้าของเราจะได้พบกับศูนย์บริการดีแทคแนวคิดใหม่ที่มี คุณภาพเป็นมาตรฐานเดียวกันจากการปรับเปลี่ยนและการลงทุนครั้งใหญ่ของเรา ที่นำความต้องการของลูกค้ามาเป็นโจทย์ในการออกแบบบริการต่างๆ ตามแนวคิด Customer Centricity โดยดีแทคได้จัดโครงสร้างร้านขนาดต่างๆ ทั้งดีแทคฮอลล์ ดีแทค เซ็นเตอร์ และดีแทคเอ็กซ์เพรส ให้รวมศูนย์ภายใต้แนวคิดใหม่นี้ และใช้วิธีในการนำเสนอสินค้าและบริการของทุกร้านให้เป็นแบบเดียวกันใน 2 รูปแบบ คือ การขายและบริการแบบครบวงจร (Sales & Service Integration) มีมุมที่ลูกค้าจะได้ทดลองใช้งาน และเลือกซื้อสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆ มีบริการแนะนำการใช้งานเครื่องและเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสม บริการหลังการขายรวมถึงบริการพื้นฐานต่างๆ และการจัดข้อเสนอตามความต้องการลูกค้าแต่ละกลุ่มที่มาใช้บริการภายในศูนย์ฯ (Segmentation) ซึ่งให้บริการโดยพนักงานที่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ที่จะสามารถแนะนำการ ใช้งานและเลือกแพ็กเกจที่เหมาะสมได้

สำหรับลูกค้าที่ต้องการใช้เวลาพิจารณาด้วยตัวเอง เราเพิ่มเติมมุมบริการแบบ DIY (Do It Yourself) ในร้านระดับดีแทคฮอลล์ที่จะให้ลูกค้าได้เลือกชมมือถือ แท็บเล็ต โปรโมชั่น ข้อเสนอพิเศษ และเลือกแพ็กเกจหรือบริการเสริมตามความต้องการ นับเป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจให้กับลูกค้าก่อนที่จะเลือกใช้งานจริง

จากศูนย์ต้นแบบแห่งแรกที่เดอะมอลล์ บางแค เราจะขยายให้ครบ 100 สาขา ภายในปี 2555 และเดินหน้าต่อไปจนครบทุกแห่งเพื่อให้ลูกค้าดีแทคทั่วประเทศได้ใช้บริการบน มาตรฐานเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นมาตรฐานบริการแบบครบวงจร One Stop Service ที่มีประสิทธิภาพตอบรับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง การให้คำแนะนำปรึกษา จำหน่าย และบริการหลังการขายที่ต่อเนื่องเป็นระบบเดียวกันในรูปแบบ Sales & Service Integration การได้รับข้อเสนอที่ถูกต้อง แบ่งตามลักษณะการใช้งานตามเซ็กเมนต์ (Right Segment) ทั้งหมดนี้ทำให้ลูกค้ามีประสบการณ์ที่ดีมากยิ่งขึ้น (Better Experience) เมื่อเข้ามาที่ศูนย์บริการดีแทคแนวคิดใหม่ เหนือสิ่งอื่นใด รูปแบบใหม่ของศูนย์บริการดีแทคจะก่อให้เกิดความรู้สึกและความผูกพันที่ดีระ หว่างดีแทคกับลูกค้า และสร้างความแตกต่างในธุรกิจให้กับเราในระยะยาวด้วย? นายชัยยศ กล่าว.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,