กสท ร่วมทดสอบระบบไอทีรับ e-Payment ภาครัฐ

กสท ผนึก หน่วยงานภาครัฐ ร่วมทดสอบระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ ตอบโจทย์รัฐบาลตามโครงการระบบ e-Payment ภาครัฐ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , ,

ไอซีทีจับมือสรอ. เดินหน้า e-Service ภาครัฐ เล็งชงครม.ของบเพิ่ม

ไอซีทีจับมือสรอ. เดินหน้า e-Service ภาครัฐ เล็งชงครม.ของบเพิ่ม

ไอซีที ร่วมกับ สรอ. จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นกรอบแนวทางบูรณาการ e-Service มุ่งยกระดับบริการภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด เล็งชง ครม.ของบเพิ่ม ยันประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยสมาร์ทการ์ด…

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนา ?การยกระดับบริการภาครัฐด้วยแนวทางการบูรณาการ e-Service? ว่า ไอซีทีเป็นหน่วยงานกลางในการบูรณาการการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารงาน และเพิ่มสมรรถนะหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชน ผ่านช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย ครบวงจร ครอบคลุม และสามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้าง เพื่อการก้าวไปสู่ระบบบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ หรือสมาร์ทกัฟเวิร์นเมนต์ (Smart Government)

ปลัดไอซีที กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมากระทรวงไอซีที ร่วมมือกับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ในการผลักดันให้เกิดการบูรณาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อมุ่งไปสู่รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ฉลาดรอบรู้ เชื่อมโยงกัน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดรูปแบบบริการของภาครัฐ เพื่อให้ทุกคนได้รับประโยชน์จากบริการอย่างเท่าเทียมกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Service ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลของภาครัฐที่กระจัดกระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆ เข้าไว้ด้วยกัน และภายในปี 2556 นี้ กระทรวงจะดำเนินโครงการนำร่องเพื่อเร่งสร้าง e-Service ของภาครัฐในหน่วยงานหลักที่สำคัญ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้มีการเปิดตัวการบูรณาการข้อมูลเกษตรกรไปแล้ว โดยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลร่วมกัน ก่อนที่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริการ และประชาชน จะได้นำข้อมูลไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพต่อไป

สำหรับการประชุมสัมมนาฯ ครั้งนี้ นอกจากหน่วยงานภาครัฐจะได้รับทราบถึงแนวทางการบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศ ตามกรอบแนวทางการบูรณาการบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ (e-Service Integration Framework) ที่กระทรวงไอซีที จะดำเนินการและสามารถปรับแผนการดำเนินงานพัฒนาด้านไอซีที ของหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินการดังกล่าวแล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้แสดงข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อแนวทางการดำเนินงานพัฒนาบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลักดันให้การบูรณาการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายธวัชชัย ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า สิ่งสำคัญในการสร้าง e-Sevice ให้มีประสิทธิภาพคือ การมีข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง ขณะที่ข้อมูลพื้นฐานยังมีข้อผิดพลาด และในแต่ละกระทรวงก็ยังมีข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ตรงกัน ดังนั้น กระทรวงไอซีทีจึงเป็นศูนย์กลางในการนำข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาบูรณาการ ส่วนในภาคประชาชนนั้น เมื่อกระบวนการข้อมูลภาครัฐชัดเจนแล้ว ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากการยืนยันบุคคลด้วยบัตรประจำตัวประชาชนสมาร์ทการ์ด.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,