เล็งฟัน ทีวีบอกรับสมาชิก เอาเปรียบลูกค้าซ้ำซาก

คณะอนุคุ้มครองฯ ชงมาตรฐานสัญญาทีวีบอกรับสมาชิกเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมสรุป 7 ประเด็น เรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและการให้บริการ ก่อนเล็งชงบอร์ด กสท.พิจารณา…

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคและการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กล่าวในการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สัญญา….. อย่างไรให้เป็นธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมกันพิจารณา (ร่าง) ประกาศ เรื่อง มาตรฐานสัญญาการให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และแบบสัญญามาตรฐานให้บริการโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก ร่วมกับผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภค โดยคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ว่า ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. 2553 มาตรา 31 กำหนดให้ กสทช.คุ้มครองผู้บริโภคจากการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบ

ดังนั้น กสทช.จึงได้ออกประกาศ กสทช. เรื่องการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยกำหนดการกระทำที่เป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคในข้อ 5 (3) การกำหนดเงื่อนไขในการให้บริการที่มีลักษณะเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ตามกฎหมายว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม หรือขัดต่อข้อกำหนดด้านสัญญาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้บริโภค หรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข ในการให้บริการตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

?

กรรมการ กสทช. กล่าวต่อว่า ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ที่เป็นสมาชิกของกิจการโทรทัศน์ ในระบบบอกรับสมาชิก ซึ่งมีสัญญากับผู้บริโภค มีการร้องเรียนอย่างต่อเนื่องในประเด็นปัญหาที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้ประกอบกิจการอาจจะยังไม่ได้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในเชิงนโยบายเป็นภาพรวม คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจึงได้สรุปเป็นประเด็นเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสัญญาและการให้บริการ เป็น 7 ประเด็น ดังนี้

?

1.ไม่สามารถรับชมรายการได้ 2.ไม่สามารถยกเลิกบริการก่อนกำหนดโดยไม่เสียค่าปรับ ถูกยึดเงินประกัน หรือได้รับเงินคืนในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้บริการ 3.ยกเลิกบริการแล้ว แต่ไม่ได้รับคืนเงินประกัน/คืนเงินประกันล่าช้า 4.ถูกคิดค่าบริการเพิ่มโดยไม่ทราบล่วงหน้า/ถูกเก็บค่าบริการเกินจริง 5.ผู้ให้บริการยกเลิกรายการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า/โฆษณาหลอกลวง 6.ถูกคิดค่าบริการทั้งที่ไม่ได้ใช้บริการ และ 7.ข่มขู่ทวงหนี้อย่างไม่เป็นธรรม

?

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า สัญญาระหว่างผู้ประกอบกิจการฯ ที่มีการบอกรับสมาชิกและผู้บริโภคจำเป็นต้องมีมาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบและยอมรับเงื่อนไขในสัญญา เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า ผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ ตระหนักรู้ในสิทธิที่พึงได้รับการคุ้มครอง ไม่ให้ถูกเอาเปรียบ ในการประชุม กสท. เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 56 ที่ผ่านมา เห็นชอบตามข้อเสนอคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ โดยมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. (กลุ่มงานกฎหมายกระจายเสียงและโทรทัศน์) เร่งจัดทำสัญญามาตรฐานในเรื่องดังกล่าว ขณะนี้ สำนักงาน กสทช.ได้จัดทำร่างเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อจะเสนอต่อ กสท.พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ ได้จัดทำความเห็นไว้ส่วนหนึ่งแล้ว อย่างไรก็ตาม ก็ยังคงต้องการความคิดเห็นของทั้งผู้ประกอบกิจการและผู้บริโภค เพื่อมีข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณาของ กสท. สำหรับข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งนี้นั้น คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฯ จะนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย เพื่อนำไปรวบรวมและประกอบการนำเสนอต่อที่ประชุม กสท.พิจารณาต่อไป.

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,