แท็บเล็ต วินโวส์ 10 – ฉลาดใช้

ไมโครซอฟท์ เพิ่งเปิดตัววินโดวส์ 10 และอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่รองรับวินโดวส์ 10

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

เลอโนโวอวด แท็บเล็ต -โน๊ตบุ๊คใหม่

เลอโนโวอวด แท็บเล็ต -โน๊ตบุ๊คใหม่

เลอโนโว TAB S8 แท็บเล็ตใหม่จากเลอโนโว มาพร้อมระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์ และเลอโนโว Y70 Touch โน๊ตบุ๊คหน้าจอสัมผัส 17 นิ้ว การ์ดจอNVIDIA GTX

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

ผลสำรวจชี้ ‘แท็บเล็ต’ ดึงเด็กสนใจเรียน แต่มีปัญหาสายตา

ผลสำรวจชี้ 'แท็บเล็ต' ดึงเด็กสนใจเรียน แต่มีปัญหาสายตา

สสช. เผยผลการสำรวจความพึงพอใจนโยบายการแจกแท็บเล็ตเด็กป.1 ของผู้บริหาร ครูผู้สอน พบจูงใจเด็กสนใจการเรียนมากขึ้น แต่มีผลเสียเรื่องสายตา-ออกกำลังกายน้อยลง แนะเพิ่มเนื้อหา และแจกเครื่องมีคุณภาพ…

นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ (สสช.) กล่าวว่า ผลการสำรวจความพึงพอใจเกี่ยวกับนโยบายการแจกแท็บเล็ตให้เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2556 ของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนของโรงเรียนที่อยู่ในกลุ่มของการได้รับจัดสรรเครื่องแท็บเล็ต 96.4% มีความพึงพอใจ และ 92.5% พึงพอใจต่อนโยบายของรัฐบาล ส่วนผู้บริหารและครูผู้สอนที่พึงพอใจในระดับน้อยถึงน้อยสุดมี 3.6%

ผอ.สสช. กล่าวต่อว่า นโยบายการแจกแท็บเล็ตมีผลดี 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.มีสื่อการเรียน/การสอนที่ทันสมัย 2.จูงใจให้เด็กอยากเรียนรู้ และ 3.สนใจการเรียนมากขึ้น แยกเป็นผู้บริหาร 93.1% และครูผู้สอน 87.5% ทำให้เด็กมีโอกาสเรียนรู้พื้นฐานในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ แยกเป็นผู้บริหาร 85.8% และครูผู้สอน 83.4% และทำให้เด็กเรียนรู้ก้าวทันโลกโลกาภิวัตน์/การเรียนรู้ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ แยกเป็นผู้บริหาร 82.5 และครูผู้สอน 78.9% ส่วนผลเสีย 3 อันดับแรก ได้แก่ 1.มีปัญหาเรื่องสายตา 2.ปัญหาด้านสุขภาพ และ 3.ออกกำลังกายน้อยลง แยกเป็นผู้บริหาร 56.5% และครูผู้สอน 59.4% ไม่เหมาะกับวุฒิภาวะของเด็กนักเรียนชั้น ป.1 เพราะจะทำให้ทักษะการใช้มือเขียนไม่เป็น แยกเป็นผู้บริหาร 53.6% และครูผู้สอน 53.2% และมีโอกาสอยู่ในโลกไซเบอร์มาก ทำให้ขาดมนุษยสัมพันธ์/ลดการเล่นกับเพื่อนๆ แยกเป็นผู้บริหาร 45% และครูผู้สอน 44.6%

นายนายวิบูลย์ทัต กล่าวด้วยว่า ผู้บริหารของโรงเรียนได้ให้ข้อเสนอแนะต่อการใช้แท็บเล็ตให้เกิดประสิทธิภาพว่า ควรเพิ่มเนื้อหาสาระ/แบบฝึกหัดลงในโปรแกรมให้มากขึ้น ควรแจกแท็บเล็ตที่มีคุณภาพ และจัดอบรมครูผู้สอนในเรื่องการใช้เพิ่มเติม

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

‘ไอซีที’ อบรมใช้ระบบฐานข้อมูล รองรับการเรียน-สอนผ่าน ‘แท็บเล็ต’

'ไอซีที' อบรมใช้ระบบฐานข้อมูล รองรับการเรียน-สอนผ่าน 'แท็บเล็ต'

ไอซีที จัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ สพฐ. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 183 คน หวังสร้างความรู้ ความเข้าใจ การทำงานของระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแท็บเล็ต เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ…

เมื่อวันที่ 24 ม.ค. นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวในการเป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม การใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแท็บเล็ตและการติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Electronic Tablet Inventory Management System : e-TIMS)? ว่า เนื่องจากกระทรวงไอซีทีได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้ดำเนินการจัดหาเครื่องแท็บเล็ตให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อมทั้งจัดวางระบบไวไฟ จัดทำระบบบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ และการวางระบบความปลอดภัยในการใช้เครื่องแท็บเล็ต ส่วนกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตร สื่อการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และสร้างความเข้าใจเพื่อการใช้งานเครื่องแท็บเล็ต

รองปลัดไอซีที กล่าวต่อว่า เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของเด็กนักเรียนไทย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากไอซีทีได้อย่างรอบรู้และมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (ปี 2555-2559) ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพของเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ มีทักษะและสติปัญญา ที่สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง รวมทั้งสามารถปรับตัวให้รู้เท่าทันกับข่าวสารในยุคของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว

ทั้งนี้ กระทรวงฯ จึงดำเนินการจัดหาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเครื่องแท็บเล็ตและการติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลหลักในการบริหารจัดการโครงการ วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลสนับสนุนการกำหนดนโยบายในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยระบบการจัดเก็บและติดตามข้อมูลสถานะการใช้งาน ตั้งแต่ขั้นตอนการรับมอบ การตรวจรับ การขนส่ง การส่งมอบ การลงทะเบียนผู้ใช้งาน การรับประกัน การจัดทำรายงานวิเคราะห์ผลการใช้งานให้ครอบคลุมตลอดอายุการใช้งานของเครื่องแท็บเล็ต ให้กับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำหรับเป็นเครื่องมือสนับสนุนการควบคุมการใช้งานแท็บเล็ตต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้จัดการฝึกอบรม ?การใช้งานระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลแท็บเล็ตและการติดตาม เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพาขึ้น ในวันที่ 24-25 ม.ค.2556 จำนวน 2 รุ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ สพฐ. ในส่วนของผู้ดูแลระบบจำนวน 183 คน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปถ.) เมืองพัทยา และกรุงเทพฯ อีกหน่วยงานละ 1 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมฯเกิดความรู้ ความเข้าใจ และได้ทดลองการใช้ระบบ e-TIMS ได้แก่ การบริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้งาน กลุ่มผู้ใช้งาน การกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลในส่วนต่างๆ ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้ การจัดการข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการลงทะเบียนเครื่องแท็บเล็ต การจัดการข้อมูลพื้นฐานเครื่องแท็บเล็ต การตรวจรับเครื่องแท็บเล็ตจากบริษัทผู้ผลิต การจัดสรรเครื่องแท็บเล็ตจากส่วนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษา และการบันทึกข้อมูลผู้ถือครองเครื่องแท็บเล็ต เพื่อเป็นการต่อยอดและพัฒนาการศึกษาไทยให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

เผยโฉม ‘แท็บเล็ต ก.ไก่’ กระดานชนวนดิจิตอลเวอร์ชั่นไทย

เผยโฉม 'แท็บเล็ต ก.ไก่' กระดานชนวนดิจิตอลเวอร์ชั่นไทย

มีเดีย อินฟินีตี้ เจ้าของมือถืออาม่า เกาะกระแสแท็บเล็ตออกรุ่น “ก.ไก่” สำหรับเด็ก มีแบบฝึกหัดอ่าน-เขียน ดิกชันนารี่ เน้นการเรียนรู้…

นายสุรินทร์ อมรชัชวาลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท มีเดีย อินฟินีตี้ จำกัด ผู้ผลิตโทรศัพท์เคลื่อนที่แบรนด์อาม่า เปิดเผยว่า ปัจจุบันเป็นยุคที่ผู้คนเสพติดอินเทอร์เน็ตและใช้ชีวิตอยู่ในโลกออนไลน์ ความผูกพันในครอบครัวเปลี่ยนจากการทำม้าก้านกล้วยให้ลูกเล่นเป็นการเล่นเกม ทั้งจาก พีซี มือถือ หรือแท็บเล็ต ขณะที่ 40-50 ปีก่อน ความรู้ของคนรุ่นเก่าเกิดขึ้นจากกระดานชนวน บริษัทจึงเกิดแรงบันดาลใจพัฒนาแท็บเล็ต ก.ไก่ ขึ้น

สำหรับแนวคิดแท็บเล็ต ก.ไก่ คือ กระดานชนวนยุคดิจิตอล สีถูกออกแบบให้เป็นลายไม้ และเพิ่มความเป็นอัตลักษณ์ในแบบแท็บเล็ต ก.ไก่ ด้วยโลโก้ ก.ไก่ สกรีนด้านหลัง โดยส่วนตัวอยากให้แท็บเล็ต ก.ไก่ เป็นแหล่งการเรียนรู้และฝึกฝนสำหรับเด็ก โดยในเครื่องจะมีแบบฝึกหัดสำหรับเด็ก อาทิ การท่อง ก.ไก่ ถึง ฮ.นกฮูก แบบฝึกหัดการเขียน และดิกชันนารี่ มาพร้อมตัวเครื่อง ทั้งนี้ แท็บเล็ต ก.ไก่ จะวางจำหน่ายในราคา 2,990 บาท.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

ไอซีทีเซ็น ‘แท็บเล็ต’ ป.1 ลอต3 ยอดกว่า 5 หมื่นเครื่อง

ไอซีทีเซ็น 'แท็บเล็ต' ป.1 ลอต3 ยอดกว่า 5 หมื่นเครื่อง

เด็ก ป.1 เฮ! ไอซีที เซ็นซื้อแท็บเล็ตลอต 3 จำนวน 54,945 เครื่อง วันนี้ 16.00 น. มอบโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น คาดจัดส่งครบสิ้นเดือน ต.ค.นี้ ขณะที่ยอดรวมสั่งซื้อ 868,886 เครื่อง…

เมื่อวันที่ 21 ก.ย. น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 กล่าวว่า กระทรวงไอซีทีจะเซ็นสัญญาสั่งซื้อแท็บเล็ต กับบริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ในโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) เพิ่มอีก 54,945 เครื่อง ซึ่งเป็นการเซ็นซื้อในลอตที่สาม โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นผู้ลงนามเซ็นสัญญาในวันนี้ เวลา 16.00 น.

ที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 กล่าวต่อว่า การเซ็นสัญญาแท็บเล็ตครั้งนี้ เพื่อให้กับโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มูลค่ากว่า 135 ล้านบาท ส่วนแท็บเล็ตสำหรับคุณครูขณะนี้อยู่ระหว่างรอกระทรวงศึกษาธิการยืนยันสเปกที่แน่นอนก่อนเซ็นสัญญาสั่งซื้อกับสโคป อย่างไรก็ตาม สัญญาที่กระทรวงไอซีทีทำไว้กับสโคปในโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน กระทรวงไอซีทีจะสามารถสั่งซื้อแท็บเล็ตซ้ำได้ทั้งโครงการไม่เกิน 1 ล้านเครื่อง ทั้งนี้ ก่อนหน้า กระทรวงไอซีทีได้เซ็นสัญญาสั่งซื้อแท็บเล็ตไปแล้วสองลอต รวมจำนวน 813,941 เครื่อง ขณะที่ลอตสามนี้มีจำนวน 54,945 เครื่อง รวมแล้วกระทรวงไอซีทีสั่งแท็บเล็ตไปแล้วทั้งหมด 868,886 เครื่อง โดยคาดว่าสโคปจะส่งได้ครบทั้งหมดในสิ้นเดือน ต.ค.นี้ ปัจจุบันสโคปได้จัดส่งแท็บเล็ตมาให้แล้วกว่า 7 แสนเครื่อง

สำหรับคุณสมบัติแท็บเล็ต ป.1 ประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0 หน่วยประมวลผล 1.2 กิกะเฮิรตซ์ หน่วยความจำหลัก 1 กิกะบิต แบตเตอรี่ลิเธียม 3,600 แอมป์ หน้าจอ 7 นิ้ว? ฮาร์ดดิสก์ 8 กิกะไบต์ มี 4 สี คือ แดง น้ำเงิน บรอนซ์เงิน และบรอนซ์ทอง รับประกันสินค้า 2 ปี ดำเนินการตามมาตรฐานสากล ราคา 82 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,460 บาท

?

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การเซ็นสัญญาในวันนี้ กระทรวงไอซีทีได้แจ้งให้สื่อมวลชนมาทำข่าวอย่างกระทันหัน โดยที่นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงไอซีที และว่าที่ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นผู้ลงนามแทน นางจีราวรรณ ที่ติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัด

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

‘แท็บเล็ต ป.1′ มีศูนย์ซ่อมแล้ว เอเซอร์พร้อมเซ็นสัญญาพรุ่งนี้

'แท็บเล็ต ป.1' มีศูนย์ซ่อมแล้ว เอเซอร์พร้อมเซ็นสัญญาพรุ่งนี้

ไอซีที เผย สโคป จับมือ เอเซอร์ ตั้งศูนย์ซ่อม แท็บเล็ต ป.1 พร้อมเซ็นสัญญาความร่วมมือพรุ่งนี้ (9 ส.ค.) หลังกระทรวงศึกษาฯ แจกเด็กไปแล้ว ระบุขั้นตอนทุกอย่างเป็นไปตามสัญญา…?

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร? (ไอซีที) ในฐานะคณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1? กล่าวว่า ขณะนี้ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ผู้จัดหาแท็บเล็ต ป.1 ตามโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) ร่วมมือกับ บริษัท เอเซอร์ คอมพิวเตอร์ จํากัด จัดทำศูนย์ซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต โดยสโคปจะลงนามเรื่องการจัดทำศูนย์ซ่อมแท็บเล็ต ป.1? กับบริษัท เอเซอร์ ในวันพรุ่งนี้ (9 ส.ค.) เวลา 10.00 น. ที่ศูนย์เอเซอร์แคร์ พระราม 3 กรุงเทพฯ ขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) แจกแท็บเล็ต ป.1 ให้กับนักเรียนไปก่อนแล้ว

ที่ปรึกษา รมว.ไอซีที กล่าวว่า ตามสัญญาการจัดซื้อแท็บเล็ต ป.1 ระบุว่า สโคปต้องจัดตั้งศูนย์ซ่อม 30 แห่ง ภายใน 90 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา ซึ่งจะครบกำหนดที่ต้องจัดตั้งศูนย์ในวันที่ 9 ส.ค. 2555 ส่วนที่แท็บเล็ต ป.1 แจกให้กับเด็กก่อนมีศูนย์ซ่อมนั้น เพราะเมื่อมีของก็อยากส่งให้ถึงมือผู้ใช้โดยเร็ว

ทั้งนี้ โครงการแท็บเล็ต ป.1 ตามสัญญา สโคปต้องจัดหาเครื่องแท็บเล็ตตามที่กระทรวงไอซีทีสั่งซื้อไม่เกิน 1 ล้านเครื่อง โดยลอตแรกที่กระทรวงไอซีทีสั่งซื้อ 4 แสนเครื่อง เมื่อวันที่ 12 มิ.ย. 2555 จะส่งครบในวันที่ 22 ส.ค. 2555 จากนั้นสโคปจะเริ่มทยอยจัดส่งแท็บเล็ตลอตที่ 2 ซึ่งกระทรวงไอซีทีเซ็นสัญญาสั่งซื้อเมื่อวันที่ 9 ก.ค. 2555 อีก 403,941 เครื่อง

สำหรับแท็บเล็ต ป.1 ขณะนี้ กระทรวงไอซีทีตรวจคุณสมบัติเสร็จแล้วจัดส่งให้กระทรวงศึกษาฯ แล้วจำนวน 132,880 เครื่อง และวันนี้ (8 ส.ค.) ตรวจแท็บเล็ต ป.1 เสร็จอีก 61,440 เครื่อง คาดว่าจะส่งให้กระทรวงศึกษาธิการได้ภายในสัปดาห์นี้ และเริ่มตรวจคุณสมบัติแท็บเล็ต ป.1 ที่ส่งมาถึงแล้วต่อทันที เนื่องจากขณะนี้สโคปส่งแท็บเล็ต ป.1 มาแล้ว 294,624 เครื่อง

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุการจัดซื้อแท็บเล็ต กล่าวว่า ขณะนี้ การตรวจรับแท็บเล็ตแล้วเสร็จไปแล้ว 2 ครั้ง เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยครั้งที่ 2 มีแท็บเล็ต จำนวนกว่า 73,000 เครื่อง พบว่ามีแท็บเล็ตเสีย จำนวน 3 เครื่อง ซึ่งถือว่าเป็นที่น่าพอใจหากเทียบกับการตรวจรับครั้งแรกที่ผ่านมา ที่มีเครื่องเสียจำนวน 7 เครื่อง

สำหรับการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 ของคณะกรรมการตรวจรับใช้หลักเกณฑ์ เอ็มไอแอล-เอสทีดี-105 อี ที่เป็นมาตรฐานสากล โดย 150,000 เครื่องที่ตรวจสอบ อุปกรณ์หลักเสียได้ไม่เกิน 7 เครื่อง ส่วนอุปกรณ์เสริมเสียได้ไม่เกิน 14 ชิ้น หากเกินจะต้องส่งกลับทั้งหมด.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

เสีย 7 เครื่อง สุ่มตรวจ “แท็บเล็ต” ไอซีทีรอเอกสารยัน

เสีย 7 เครื่อง สุ่มตรวจ

ไอซีที รอเอกสารชี้แจงความชัดเจนจากคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ตก่อน หลังผลสุ่มตรวจแท็บเล็ต ป.1 พบ ต่ำกว่ามาตรฐานที่ยอมรับ 7 เครื่อง หรือพอดีกับที่กำหนดไว้ตอนแรก…

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,

ไอซีที จ่อเซ็น ?แท็บเล็ต? ลอต 2 ยอดกว่า 4 แสนเครื่อง 9ก.ค.

ไอซีที จ่อเซ็น ?แท็บเล็ต? ลอต 2 ยอดกว่า 4 แสนเครื่อง 9ก.ค.

รมว.ไอซีที เป็น ปธ.ลงนามสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตลอตสอง 403,941 เครื่อง วันที่ 9 ก.ค.นี้ ขณะที่ปลัดไอซีทีรับทุกขั้นตอนยังเหมือนเดิม ด้านการขนส่งให้ ก.ศึกษาดูแล…??

เมื่อวันที่ 6 ก.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) กับ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ว่า กระทรวงไอซีทีจะลงนามสัญญาจัดซื้อแท็บเล็ตเพิ่มเติมจำนวน 403,941 เครื่อง โดยมีนางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงไอซีที เป็นผู้ลงนาม ในวันที่ 9 ก.ค.เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม MICT ชั้น 9 กระทรวงไอซีที???????????????

นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดไอซีที กล่าวว่า หลังจากลงนาม และแท็บเล็ตมาถึงประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการตรวจรับจะดำเนินการตามขั้นตอน หลังจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.จะขนส่งมาไว้ที่คลังพัสดุคลองเตย จากนั้นกระทรวงไอซีทีจะตรวจสเปก และกระทรวงศึกษาฯ จะดำเนินการจัดส่งไปยังโรงเรียนต่างๆ? ซึ่งจะหมดหน้าที่ของกระทรวงไอซีทีแล้ว??

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคณะกรรมการทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแท็บเล็ตนั้น ตามระเบียบแล้วจะต้องมีการปรับเปลี่ยน ซึ่งการตรวจรับลอตนี้ นางสาวลัดดา แจ้งเกษมสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานคณะกรรมการจัดซื้อแท็บเล็ต ขณะที่นางอาทิตยา สุธาธรรม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต

สำหรับการตรวจรับเครื่องด้วยวิธีสุ่มทดสอบตามมาตรฐาน MIL-STD-105E คือ แท็บเล็ต 100,000 เครื่อง สุ่มตรวจ 112 เครื่อง เมื่อส่งมาลอตละ 10,000 เครื่อง จะทำการสุ่มตรวจแท็บเล็ตประมาณ 11-15 เครื่อง ส่วนสเปกของแท็บเล็ต ป.1 เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0 หน่วยประมวลผล 1.2 กิกะเฮิรตซ์ หน่วยความจำหลัก 1 กิกะเฮิรตซ์ หน้าจอ 7 นิ้ว มี 4 สี คือ แดง น้ำเงิน บรอนซ์เงิน และบรอนซ์ทอง ราคา 2,400 บาท

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , , , ,

แท็บเล็ต ป.1 วุ่นอีก ซอฟต์แวร์ไม่รองรับแอนดรอยด์

แท็บเล็ต ป.1 วุ่นอีก ซอฟต์แวร์ไม่รองรับแอนดรอยด์

น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ คณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 ไอซีที ยอมรับสเปกแท็บเล็ต ป.1 ดีมาก แต่ซอฟต์แวร์ไม่รองรับแอนดรอยด์…

น.อ.สุรพล นะวะมวัฒน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที ในฐานะคณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 และที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับแท็บเล็ต ป.1 กล่าวถึงความคืบหน้าการโครงการคอมพิวเตอร์มือถือสำหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) หรือแท็บเล็ต ป.1 ที่เซ็นสัญญาจัดกับ บริษัท เสิ่นเจิ้น สโคป ไซแอนทิฟิก ดีเวลลอปเมนต์ ว่า ตามสัญญาที่ระบุไว้ในทีโออาร์ สโคปต้องส่งแท็บเล็ตจำนวน 2,000 เครื่อง มาให้คณะกรรมการตรวจสเปกและคณะกรรมการตรวจรับของกระทรวงไอซีทีตรวจสอบก่อนเดินหน้าผลิตแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 400,000 เครื่อง

ขณะที่ เสิ่นเจิ้น สโคปส่งแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 2,000 เครื่อง ให้กระทรวงไอซีทีเมื่อวันที่ 22 พ.ค.2555 ซึ่งตามทีโออาร์คณะกรรมการตรวจรับและตรวจสเปกต้องตรวจให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แต่เนื่องจากติดปัญหาเรื่องเอกสารจึงใช้เวลาตรวจรับจนถึง 12 มิ.ย.2555 รวมเวลาที่ใช้ตรวจรับ 22 วัน ดังนั้นกระทรวงไอซีทีต้องขยายระยะเวลาในการผลิตให้สโคปอีก 25 วัน นับต่อจากวันที่ 9 ก.ค.2555 ซึ่งเป็นวันที่ระบุในสัญญา ดังนั้นการผลิตและจัดส่งแท็บเล็ต ป.1 จำนวน 400,000 เครื่องจะสิ้นสุดในวันที่ 3 ส.ค.2555

คณะกรรมการจัดทำทีโออาร์แท็บเล็ต ป.1 กล่าวต่อว่า สเปกของแท็บเล็ต ป.1 เป็นระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 4.0 หน่วยประมวลผล 1.2 กิกะเฮิรตซ์ หน่วยความจำหลัก 1 กิกะเฮิรตซ์ แบตเตอรี่ลิเธี่ยม 3600 แอมป์ หน้าจอ 7 นิ้ว? มี 4 สี คือ แดง น้ำเงิน บรอนซ์เงิน และบรอนซ์ทอง ในราคา 82 เหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 2,400 บาท อยู่ในขั้นดีมาก แต่เรื่องของซอฟต์แวร์ยอมรับว่ายังไม่ดี เพราะเป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อรองรับการทำงานในเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ และไม่ได้เขียนเพื่อให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยคณะทำงานได้นำซอฟต์แวร์ดังกล่าวมาแปลงเพื่อให้ทำงานบนแท็บเล็ตได้ ทั้งเป็นซอฟต์แวร์ที่มีไฟล์ขนาดใหญ่แต่แปลงให้ไฟล์เล็กลง

?ยอมรับว่าเรื่องของซอฟต์แวร์ในแท็บเล็ต ป.1 ยังไม่ดี แต่ราคา 2,400 บาท จะเอาทั้งเครื่องสเปกสูงและซอฟต์แวร์ดี คงทำไม่ได้ ซึ่งซอฟต์แวร์ครั้งนี้ ก็เป็นการทำซอฟต์แวร์เพื่อลงแท็บเล็ตให้เด็กครั้งแรก ขณะที่ปีหน้ากระทรวงศึกษาธิการก็มีโครงการให้คุณครูมาแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสร้างซอฟต์แวร์เพื่อการเรียนการสอน? น.อ.สุรพล กล่าว

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,