ไอซีทีเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการผ่านระบบสื่อสารร่วมกัน

ไอซีทีเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการผ่านระบบสื่อสารร่วมกัน

ไอซีที ลงนามความร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ หวังเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการ ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้…

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลคนพิการเพื่อใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลคนพิการระหว่าง ไอซีที กับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ครั้งนี้นั้น ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 20 (6) ว่าด้วย ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร บริการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการทุกประเภท ตลอดจนบริการสื่อสาธารณะจากหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกำหนดในกฎกระทรวง? นั้น ได้ระบุให้กระทรวงฯ ต้องจัดให้มีการให้หรือให้ยืมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพี่อการสื่อสารแก่คนพิการ โดยต้องมีหลักฐานบัตรประจำตัวคนพิการในการขอรับบริการ และต้องจัดให้มีการฝึกอบรม แก่คนพิการ ผู้ปกครอง ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ผู้ดูแลคนพิการ หรือผู้ช่วยคนพิการด้วย

ทั้งนี้? เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลคนพิการในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อนของข้อมูลและการให้บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการให้ดียิ่งขึ้น บันทึกข้อตกลงฯ ฉบับนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถทางวิชาการ ที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มคนพิการในสังคม รวมถึงเป็นการส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมือทางด้านงานวิชาการระหว่างกันด้วย

นายสมบูรณ์ เมฆไพบูลย์วัฒนา ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงไอซีที กล่าวว่า การลงนามครั้งนี้ ทำให้กระทรวงฯ สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการในส่วนของฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้ง สนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลการให้บริการด้านไอซีที เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการสื่อสารสำหรับคนพิการ

นอกจากนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่าง 2 หน่วยงาน หรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่น ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน ในการช่วยสนับสนุนให้กระทรวงฯ สามารถบรรลุเป้าหมายในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายใต้กฎกระทรวงฯ ตามมาตรา 20 (6) ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่ส่วนราชการต้องร่วมมือกันดำเนินการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการอย่างทั่วถึง

สำหรับการดำเนินการนั้น กระทรวงฯ จะร่วมกับสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร เพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้ และจะมีการเปิดเผยหรือเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริม รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้แก่ส่วนราชการอื่นที่มีความต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวอีกด้วย.

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags: