ไอซีที จับมือไอทียู เปิดฟลอร์ WTIM 2012 ครั้งที่10

ไอซีที จับมือไอทียู เปิดฟลอร์ WTIM 2012 ครั้งที่10

ไอซีที ร่วมมือ ไอทียู เป็นเจ้าภาพจัดประชุม WTIM 2012 หวังหารือและจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านโทรคมนาคมและไอซีที วันที่ 25 -27 ก.ย.นี้ …

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า กระทรวงไอซีที ร่วมกับ สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หรือ ไอทียู เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับโลกว่าด้วยตัวชี้วัดด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2012 (World Telecommunication/ICT Indicators Meeting : WTIM 2012) ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลเชิงสถิติด้านโทรคมนาคมและไอซีที การกำหนดตัวชี้วัดและคำจำกัดความ ความท้าทายที่เกี่ยวกับการวัดระดับสังคมสารสนเทศ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดทำสถิติและตัวชี้วัดด้านนี้ ให้สะท้อนความเป็นจริงและครอบคลุมมิติต่างๆ อย่างครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการกำหนดนโยบายและติดตามผลการพัฒนาด้านโทรคมนาคมและไอซีทีที่มีประสิทธิภาพของภาครัฐ โดยไอทียูได้กำหนดแผนงานการจัดประชุม WTIM เป็นประจำทุกปีมาตั้งแต่ปี 2539 เนื่องจากในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา เทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และยังเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของประเทศ

สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ จะนำเสนอประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อาทิ การชี้วัดเรื่องบรอดแบนด์ ทั้งด้านราคา ความเร็ว และขีดความสามารถ การชี้วัดพัฒนาการในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามผลการประชุมสุดยอดระดับโลกว่าด้วยสังคมสารสนเทศ ในประเด็นด้านการศึกษา ธุรกิจ และความมั่นคงปลอดภัย การทบทวนและปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดเรื่องการเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับครัวเรือน และการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับบุคคล รวมทั้งประเด็นที่เกิดขึ้นใหม่ เช่น การชี้วัดเรื่องการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และเนื้อหาที่แสดงผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นต้น

ส่วนเนื้อหาของประชุมนั้น จะมุ่งเน้นการนำเสนอค่าสถิติต่างๆ ที่ใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและตอบสนองความต้องการของประชาชนในประเทศ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีภารกิจเกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง หน่วยงานสถิติแห่งชาติ ผู้กำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม/ไอซีที ผู้ประกอบการด้านโทรคมนาคม/ไอซีที นักวิชาการ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติและการจัดทำตัวชี้วัดสังคมสารสนเทศ จากประเทศสมาชิกไอทียูจำนวน 193 ประเทศทั่วโลก รวมประมาณกว่า 400 คน ที่เข้าร่วมประชุม ได้รับความรู้ รวมทั้งแนวทางในการพัฒนาเทคโนโลยีและสามารถนำไปพัฒนาหน่วยงานของตนเอง เพื่อเตรียมตัวรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558

ทั้งนี้ การจัดการประชุม WTIM 2012 จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 25 -27 ก.ย.2555 ที่ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอนด์ บางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,