Archive for August, 2013

โลกาภิวัตน์ 30/08/56

โลกาภิวัตน์ 30/08/56

จานสายอากาศ

จานสายอากาศขนาดยักษ์ ถูกติดตั้งขึ้นในแปลงติดตั้งของสถานีกล้องโทรทรรศน์วิทยุ ในทะเลทรายอตาคามา บนพื้นที่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,000 เมตร ทางเหนือกรุงซานติอาโก 1,730 กม. สถานีดำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ แต่กำลังเกิดพิพาทปัญหาค่าแรงกับคนงานและเจ้าหน้าที่ประจำอยู่.

ป้องกันอาชญากรรมไซเบอร์

พนักงานของบริษัทกัสเปอร์สกี้ แล็บส์ อันเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยไซเบอร์ของรัสเซีย เตรียม พร้อมประจำหน้าที่หากว่า ใครคิดจะลักลอบดักฟังโทร-ศัพท์หรือเข้าเว็บไซต์คู่แข่ง หรือซื้อโปรแกรมโทรจัน เพื่อขโมยข้อมูลธนาคารของรัสเซีย จะต้องฝ่าฟันผ่านบริษัทนี้ไปก่อน.

พยานหลักฐาน

ทนายหญิงของสตรีอาร์เจนตินาผู้เสียหาย ฉีกกล่องเทผลิตภัณฑ์? ซึ่งเป็นวัตถุหนุนทรวงอก ที่ผลิตโดยบริษัทฝรั่งเศส? และโดนฟ้องว่ามีคุณภาพต่ำ ออกมาให้ดูเป็นหลักฐานระหว่าง การแถลงข่าวในกรุงบัวโนส? ไอเรสเมื่อกลางเดือน.

โดรนในกิจการด้านพลเรือน

นักโบราณคดีมหาวิทยาลัยคาทอลิก ที่กรุงลิมา? ใช้ยานบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ในการสำรวจแหล่งโบราณคดี? ที่แหล่งเคอร์โร? เชเปน? ในนครทรุจิลโลของเปรู อันเป็นนครของชาวอินคาโบราณ? ซึ่งเต็มไปด้วยซากโบราณ? และสิ่งของทางโบราณคดีเรือนพัน??? ทั้งยังมีหน้าที่เป็นยามตรวจตราป้องกัน คนเร่ร่อนเข้ามาลักลอบขุดค้นอีกด้วย? ยานบินเหล่านี้เดิมทีใช้แต่งานทางด้านทหาร ในการต่อต้านพวกก่อการร้ายของสหรัฐฯ แต่บัดนี้ราคาถูกลง จึงมีการนำมาใช้ในกิจการงานด้านพลเรือนกันมากขึ้น.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

4 องค์กรสื่อยื่นหนังสือ ไม่รับร่างประกาศ กสทช.คุมเนื้อหา

4 องค์กรสื่อยื่นหนังสือ ไม่รับร่างประกาศ กสทช.คุมเนื้อหา

4 องค์กรสื่อร่อนหนังสือไม่รับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ระบุมีเนื้อหาขัดต่อหลักการด้านการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน…

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. มีรายงานว่า ผู้แทนจาก 4 องค์กรวิชาชีพสื่อ ได้แก่ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ได้ร่วมกันยื่นหนังสือถึง พล.ท.ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ เรื่องแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่รับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ….

ทั้งนี้ ในหนังสือดังกล่าว ระบุตอนหนึ่งว่า จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว พบว่าร่างประกาศดังกล่าวมีประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญหลายประการเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และการขัดต่อหลักการด้านการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน ส่งผลการให้ความคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขรายข้อจากร่างประกาศฉบับนี้ ไม่สามารถกระทำได้จนกว่าจะได้มีการกำหนดนิตินโยบาย และนิติวิธีที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบในประเด็นด้านกลไกการกำกับดูแลร่วม และกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ สมควรที่ผู้รับผิดชอบจากเพิกถอนร่างประกาศฉบับนี้ จากกระบวนการรับฟังความคิด เห็นสาธารณะและนำกลับไปพิจารณาบททวนความชอบด้วยกฎหมาย

สำหรับหนังสือฉบับเต็ม มีเนื้อหาดังนี้

?

วันที่ ๓๐? สิงหาคม ๒๕๕๖
เรื่อง การแสดงความคิดเห็นเพื่อไม่รับ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. ….

เรียน พลอากาศเอก ธเรศ ปุณศรี ?ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
พันเอก ดร.นที ศุกลรัตน์
ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
พลโท ดร.พีระพงษ์ มานะกิจ
ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ
พันตำรวจเอก ทวีศักดิ์ งามสง่า
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ศีลพิพัฒน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์
นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์
นายประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา
พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร

อ้างถึง ๑. แถลงการณ์เรื่อง ๔ องค์กรวิชาชีพสื่อเตรียมยื่นจดหมายให้ กสทช. ทบทวนและแก้ไข (ร่าง) ประกาศการกำกับเนื้อหารายการ ตาม ม.๓๗ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖
๒. แถลงการณ์ ๔ องค์กรวิชาชีพสื่อ เรื่อง คัดค้าน (ร่าง) ประกาศหลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ของ กสทช. ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๖
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะต่อ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับ

ดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …

ตามที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ อนุมัติให้นำ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. …. ออกรับฟังความคิดเห็นสาธารณะตั้งแต่วันที่ ๒๒ สิงหาคม-๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นระยะเวลา ๓๐ วัน และในวันศุกร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ทางสำนักเลขาธิการ กสทช. ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ขึ้น ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๑ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร นั้น

องค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง ๔ องค์กร ประกอบด้วย สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ในฐานะองค์กรที่มีสมาชิกทั้งหมดเป็นผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรืออาจจะเดือดร้อนเสียหาย โดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ในกรณีที่ (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลใช้บังคับ ขอเรียนว่า จากการศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาใน (ร่าง) ประกาศฉบับดังกล่าวโดยละเอียดแล้ว พบว่าร่างประกาศดังกล่าวมีประเด็นปัญหาที่เป็นสาระสำคัญหลายประการเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมาย และการขัดต่อหลักการด้านการประกอบวิชาชีพของสื่อมวลชน ส่งผลการให้ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงแก้ไขรายข้อจากร่างประกาศฉบับนี้ ไม่สามารถกระทำได้จนกว่าจะได้มีการกำหนดนิตินโยบาย และนิติวิธีที่สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบในประเด็นด้านกลไกการกำกับดูแลร่วมและกลไกการกำกับดูแลกันเองของสื่อมวลชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ

สมควรที่ผู้รับผิดชอบจากเพิกถอนร่างประกาศฉบับนี้ จากกระบวนการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะและนำกลับไปพิจารณาบททวนความชอบด้วยกฎหมาย ความสอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในทางวิชาชีพตามประเด็นต่างๆ ที่ปรากฏตามแบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะที่ส่งมาพร้อมกันนี้เสียก่อน เพราะเมื่อมีการพิจารณาทบทวนแล้วอาจส่งผลทำให้ไม่มีความจำเป็นต้องออกประกาศฉบับนี้อีกต่อไป หรืออาจจัดทำเป็นร่างฉบับใหม่ที่มีความสมบูรณ์และถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องจัดให้เกิดการมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวาง ทั้งนักวิชาการ นักวิชาชีพ ผู้ได้รับผลกระทบจากประกาศ และผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนี้อย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนของสังคมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา ทั้งนี้ องค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง ๔ องค์กร ขอถือเอาแบบแสดงความคิดเห็นสาธารณะสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้ เป็นการแสดงเจตนา ไม่รับ (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลเนื้อหารายการ ในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. … ทั้งฉบับ และจะใช้เวทีการรับฟังความคิดเห็นในวันนี้ชี้แจงหลักการและเหตุผลดังกล่าวต่อสาธารณะและต่อคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ต่อไป องค์กรวิชาชีพสื่อทั้ง ๔ องค์กรหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อเสนอแนะดังกล่าวจะเป็นเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนให้การทำงานของ กสทช. ให้เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างแท้จริง

ขอแสดงความนับถือ
สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

ช่อง7 รับผิดพร้อมแก้ไข ฟ้าจรดทราย

ช่อง7 รับผิดพร้อมแก้ไข ฟ้าจรดทราย

กสทช. เชิญช่อง 7 และมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ประชุมหาข้อเท็จจริง กรณี ?ฟ้าจรดทราย? หลังได้รับหนังสือร้องเรียน พร้อมหนังสือชี้แจงจากช่อง 7…

เมื่อวันที่ 29 ส.ค. พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านผังรายการและเนื้อหารายการ กล่าวว่า ในวันที่ 3 ก.ย.นี้ คณะอนุฯ ได้เชิญผู้บริหารสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 7 และตัวแทนมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ เข้าประชุมหารือเกี่ยวกับข้อเท็จจริงกรณีละครเรื่อง ฟ้าจรดทราย ในเวลา 09.30 น. และ 10.30 น. ตามลำดับ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า กรณีเรื่องละครฟ้าจรดทรายที่เป็นข่าวผ่านสื่อมวลชนนั้น เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือร้องเรียนจากมูลนิธิมุสลิมเพื่อสันติ ขอให้ยุติการออกอากาศละครเรื่องฟ้าจรดทรายซึ่งออกอากาศทางช่อง 7 เนื่องจากมีเนื้อหาบิดเบือนหลักการของศาสนาอิสลาม และในวันที่ 28 ส.ค.2556 สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือชี้แจงจากนายพลากร สมสุวรรณ ผู้อำนวยการช่อง 7 ต่อกรณีที่เกิดขึ้น โดยผู้ผลิตพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขละครส่วนที่ยังไม่ออกอากาศ และช่อง 7 พร้อมทั้งผู้ผลิตได้เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรีและผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักจุฬาราชมนตรี เพื่อชี้แจงกรณีดังกล่าวและขอคำแนะนำแล้ว โดยสถานีฯ และผู้ผลิตพร้อมน้อมรับคำแนะนำและแสดงความเสียใจและขออภัยกับกรณีที่เกิดขึ้น

ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. ได้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง และกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ซึ่งจะมีการประชุมในวันที่ 2 ก.ย. 2556 และได้นำเสนอไปที่ พล.ท.พีระพงษ์ บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่วาระการประชุมคณะอนุฯนัดพิเศษ ในวันที่ 3 ก.ย.นี้

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

CAT ปลื้มยอดโทรไกล CAT 009 โตเพิ่มขึ้น

CAT ปลื้มยอดโทรไกล CAT 009 โตเพิ่มขึ้น

กสท โทรคมนาคม ปลื้ม ยอดโทรไกลระหว่างประเทศ CAT 009 โตเพิ่มขึ้น ในกลุ่มประเทศกลุ่มปลายทางที่เป็น AEC รวมถึงการใช้งานปลายทางอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น คาดการใช้งานปลายปีนี้จะสูงกว่าปีก่อนแน่นอน…

นายสมเกียรติ กุลธรรมโยธิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT เปิดเผยว่า บริการ CAT 009 ถือ เป็นบริการที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างหลากหลาย สามารถใช้บริการได้ง่าย สะดวก และยังมีอัตราค่าใช้บริการที่ประหยัดช่วยลดค่าใช้จ่ายให้ทั้งองค์กรและ ลูกค้าบุคคลทั่วไปไม่ว่าจะติดต่อเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว

ผู้ช่วย กจญ. CAT กล่าวอีกว่า ด้วยจุดเด่นของบริการและผลตอบรับที่ดีจากลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ CAT ยังคงเดินหน้าที่จะสร้างให้ CAT 009 เป็นบริการที่ครองใจผู้ใช้บริการที่ต้องการโทรไปต่างประเทศ โดยเฉพาะในปลายทางต่าง ๆ ในภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมา CAT 009 ได้จัดโปรโมชั่นให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อาทิ ลดค่าโทรปลายทางพม่าเหลือนาทีละ 10 บาท เอาใจทั้งลูกค้าชาวพม่าที่อยู่ในประเทศไทย และกลุ่มธุรกิจที่ต้องมีการติดต่อไปยังพม่า ตอบรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจหลังจากมีการเปิดประเทศ และล่าสุดกับโปรโมชั่นลดค่าโทรสำหรับลูกค้าที่กด 009 จาก my เป็นต้น

นายสมเกียรติ กล่าวด้วยว่า นอกจากปลายทางกลุ่มประเทศ AEC แล้ว การใช้งานปลายทางอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียก็มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ เกาหลีใต้และไต้หวัน ซึ่งกลุ่มหลักคือลูกค้าที่มีญาติพี่น้องเดินทางไปทำงานในประเทศดังกล่าว ประกอบกับการค้าการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีมากขึ้นด้วย จึงคาดว่าในปลายปีนี้อัตราการใช้งานโดยรวมของ CAT 009 จะเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อนอย่างแน่นอน.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

โนเกีย ปล่อยซอฟต์แวร์อัพเดทล่าสุดให้ Nokia Lumia Amber

โนเกีย ปล่อยซอฟต์แวร์อัพเดทล่าสุดให้ Nokia Lumia Amber

โนเกีย เดินหน้าปล่อยอัพเดตซอฟต์แวร์?Nokia?Lumia?Amber?สำหรับNokia?Lumia บนระบบปฏิบัติการวินโดวส์โฟน 8?มอบประสบการณ์อีกระดับ และฟีเจอร์ใหม่ ๆ อาทิ Nokia Glance Screen?และฟังก์ชันการถ่ายภาพที่ดีขึ้น…

โนเกีย ประกาศดำเนินการ ส่งซอฟต์แวร์?Nokia?Lumia?Amber?ให้ผู้ใช้ Nokia?Lumia?บนระบบปฏิบัติการ?Windows Phone 8?ได้อัพเดทโดย Nokia?Lumia?Amber?มาพร้อมฟีเจอร์และแอพใหม่ ๆ ที่ดียิ่งกว่าเดิม?อาทิ วิทยุ?FM ยกเว้นรุ่น Nokia?Lumia?620?เนื่องจากข้อจำกัดด้านการออกแบบ การทำงานของ?Internet Explorer?ที่ดียิ่งขึ้น? Nokia Glance Screen?และฟังก์ชันการถ่ายภาพที่ดีขึ้น สำหรับผู้ใช้สมาร์ทโฟน?NokiaLumia?เท่านั้น การอัพเดทนี้จะมอบประสบการณ์และฟีเจอร์ใหม่ ๆ ที่น่าตื่นเต้นแก่สมาร์ทโฟน?Nokia?Lumiaบนระบบปฏิบัติการ?Windows Phone 8?ประกอบด้วย สมาร์ทโฟนรุ่นต่าง ๆ ได้แก่? Nokia?Lumia?920,?Lumia?820, Lumia?720,?Lumia?620?และ?Lumia?520 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือนบน?NokiaLumia?เมื่อซอฟต์แวร์พร้อมให้อัพเดท

ฟังก์ชันการทำงานอื่นที่สำคัญ ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายภาพ การอัพเดทครั้งนี้มอบเทคโนโลยีการถ่ายภาพที่ดียิ่งขึ้น ?ไม่ว่าจะเป็นการลดทอนสิ่งรบกวนภาพ (Noise)?เพื่อความคมชัดของภาพ การปรับสีได้ดียิ่งขึ้น (color reproduction)?เป็นธรรมชาติยิ่งขึ้น ?การควบคุมการเปิดรับแสง?(Exposure)?และการปรับโฟกัสอัตโนมัติ?และสำหรับ Lumia?920?โดยเฉพาะ ผู้ใช้งานสามารถปรับค่าความไวแสง หรือ ISO?ได้ตั้งแต่?800?ถึง?3200?เพื่อให้ถ่ายภาพในสภาวะแสงน้อยได้เหนือชั้นยิ่งขึ้น

Nokia Smart Camera เป็นแอพฯ ด้านการถ่ายภาพ?เปิดตัวครั้งแรกบน?Nokia?Lumia?925 เหมาะ สำหรับการถ่ายภาพผู้คนและการเคลื่อนไหว ปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขภาพ ปรับแต่งเพื่อสร้างชีวิตชีวาใหม่ ๆ ให้กับภาพถ่ายของคุณ เลือกภาพที่คมชัดที่สุดจาก?10?ช็อตต่อเนื่อง รวมการเคลื่อนไหวให้อยู่บนภาพเดียวด้วย?Action Shot?เน้นภาพการเคลื่อนไหวโดยเบลอฉากหลังด้วย?Motion Focus?เลือกใบหน้าที่ดีที่สุดด้วยฟังก์ชัน?Change Faces?หรือลบวัตถุเคลื่อนไหวที่ไม่ต้องการออกไปจากภาพ?ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอพฯ ได้จาก?Store หลังจากอัพเดทเป็น?Nokia?Lumia?Amber?แล้ว?ทั้งนี้ การทำงานของ?Smart Camera?จะแตกต่างไปในบางรุ่น

Nokia Pro Camera เปิดตัวครั้งแรกบน?Nokia?Lumia?1020?ฟังก์ชัน?Nokia Pro Camera?มอบประสบการณ์ภาพถ่ายสุดสร้างสรรค์ ตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและทรงพลัง?พรั่งพร้อมด้วยเครื่องมือด้านการถ่ายภาพที่เคยสงวนไว้เฉพาะมืออาชีพเท่านั้น ?Pro Camera??มีดิจิตอล สไลด์?(digital slide)?และตัวชี้วัด?(indicator)?เพื่อใช้ตั้งค่ากล้อง ไม่ว่าจะเป็นความเร็วชัตเตอร์ ค่า?EV?ค่า?ISO??ค่า?white balance?และ?manual focus?นอกจากนี้ยังมีฟังก์ชันอื่น ๆ?เพื่อการใช้งานที่ง่ายยิ่งขึ้นได้แก่ สไลด์เพื่อซูม การปรับโฟกัส และการปรับเปลี่ยนกรอบภาพ?(reframing) Nokia Pro Camera?สามารถใช้ได้เฉพาะรุ่นที่มีเทคโนโลยี?PureView?อย่าง?Nokia?Lumia?920?และLumia?925?เท่านั้น

แอพพลิเคชั่น Nokia Video Trimmer และ Nokia Video?Uploader ตัดต่อวิดีโอของคุณอย่างรวดเร็วบน?Nokia?Lumia?ด้วยแอพฯ Nokia Video Trimmer?เพียงแค่เลือกจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของวิดีโอ แล้วอัพโหลดบน?YouTube?ด้วย?Nokia Video Uploader?ตั้งชื่อวิดีโอ ตั้งค่าการมองเห็นให้เป็นสาธารณะหรือส่วนตัว แล้วอัพโหลดวิดีโอของคุณไปบน?YouTube?โดยตรง วิดีโอที่ปรากฏจะมีคุณภาพเดียวกับที่คุณถ่ายมา รวมถึงคุณภาพระดับ?1020p HD?แอพฯ ทั้งสองเปิดตัวครั้งแรกบน?Nokia?Lumia?1020?และสามารถดาวน์โหลดได้จาก?Store?หลังจากอัพเดทเป็น?Nokia?Lumia?Amber

Nokia Glance Screen การกลับมาอีกครั้งของฟีเจอร์ยอดนิยมที่เป็นซิกเนเจอร์ของโนเกีย?Nokia Glance Screen เพิ่มชีวิตชีวาให้กับหน้าจอเมื่อไม่ได้ใช้งาน ?หน้าจอ?Nokia Glance Screen?ประกอบด้วย นาฬิกา ตัวแจ้งเตือนแบตเตอรี่เมื่อใกล้หมด หรือเมื่อกำลังชาร์จแบตเตอรี่?(Battery Indicator)รวมถึงฟังก์ชันปรับหน้าจอเวลากลางคืน?(Night Mode)?เพื่อความสบายตาและลดแสงรบกวนยามนอนหลับ ทั้งนี้?Nokia Glance Screen?จะไม่มีใน?Lumia?520?และ?Lumia?625 เนื่องจากข้อจำกัดด้านหน่วยความจำของหน้าจอ

พลิกเพื่อปิดเสียง (Flip to Silence)?และ เคาะหน้าจอเพื่อปลดล็อก (double tab to wake up) สองฟังก์ชันยอดนิยมและได้รับการเรียกร้องจากสาวกโนเกีย ในกรณีที่ไม่สะดวกรับสาย เพียงแค่คว่ำหน้าจอ เสียงเรียกเข้าจะปิดทันที และเพียงเคาะบนหน้าจอสองครั้งติดกัน?(double tap) ก็จะปลดล็อกหน้าจอได้อย่างง่ายในสไตล์ที่ไม่เหมือนใคร

การตรวจสอบหน่วยความจำ?(Storage Check) ฟีเจอร์นี้ให้คุณตรวจสอบหน่วยความจำในโทรศัพท์ เพื่อบริหารจัดการหน่วยความจำ?ให้มีพื้นที่เหลือเพียงพอต่อการใช้งาน

การซิงค์ข้อมูล?Google (Google Sync)? Nokia?Lumia?Amber?รองรับการทำงานของ?Gmail?มาตรฐานใหม่?ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถซิงค์?(sync)?อีเมล์ รายชื่อ และปฏิทินจาก?Google?ได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

อัพเดตแผนที่ได้รวดเร็ว Lumia?Amber?จะทำให้คุณอัพเดตแผนที่?HERE?ได้ง่ายและเร็วขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากเครื่องจะดาวน์โหลดเฉพาะข้อมูลถนนและฟีเจอร์ที่มีการปรับปรุงใหม่เท่านั้น ไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดใหม่ทั้งหมด

ทั้งนี้ สมาร์ทโฟน?Nokia?Lumia จะตรวจสอบการอัพเดตเป็นระยะ ๆ โดยอัตโนมัติ และสามารถตรวจสอบการอัพเดทด้วยตัวคุณเอง โดยไปที่ Menu เลือก Settings -> Phone Update?ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก?http://www.nokia.com/th-th/windows-phone-amber-update/

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

Thaiware เผย ‘คนส่วนใหญ่ทำอะไรหน้าคอม’

Thaiware เผย 'คนส่วนใหญ่ทำอะไรหน้าคอม'

เว็บไซต์รวมซอฟต์แวร์ดาวน์โหลด ไทยแวร์ดอทคอม เผยอินโฟกราฟฟิก การสำรวจมาจากกลุ่มผู้ใช้คอมพิวเตอร์ทั่วไปว่า ส่วนมากแล้วเมื่อนั่งหน้าคอมพิวเตอร์ เราจะทำอะไรเป็นกิจกรรมแรก และก่อนที่เราจะปิดเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเป็นสิ่งสุดท้ายกัน…

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

โลกาภิวัตน์ 29/08/56

โลกาภิวัตน์ 29/08/56

เต่าทะเลทราย
สัตวแพทย์ของศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลทราย ที่เมืองลาสเวกัส ตรวจสุขภาพของเต่า ที่กำลังจะโดนถูกปล่อย หรือทำให้จบชีวิตลง เนื่องจากทางศูนย์ถูกตัดงบนับตั้งแต่ดำเนินงานมา ตั้งแต่ พ.ศ.2483 ซึ่งตอนนั้นมันกำลังใกล้จะสูญพันธุ์เต็มที.

หวาดเสียว

หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองอัลตัน รัฐอิลลินอยส์ของ สหรัฐฯ แสดง การซ้อมโรยตัวลงมาด้วย เชือกพันรอบ ตัวโดยการเอาหัวลงก่อน จากยอดหอถังประปา.

มรดกโลกเก่า

สภาพของอาคารบ้านเรือนเก่าๆ ในแถบแคชบาห์ ในนครอัลเยียร์ส ที่ทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ริม 2 ฝั่งฟากของถนน ใกล้ริมฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอันน่าอิจฉา โดนถูกทอด ทิ้งให้ร่วงโรย ย่านนี้ได้รับฐานะให้เป็นแหล่งมรดกโลก มานานถึง 20 ปี ก่อนที่จะถูกปล่อยทิ้งให้ทรุดโทรมลง.

เครื่องกงเต๊กทันสมัย

ร้านจำหน่ายเครื่องกงเต๊ก แห่งหนึ่งที่ฮ่องกง เตรียมเครื่องกงเต๊กที่เลียน แบบเครื่องมือเครื่อง ใช้อันทันสมัยในยุค นี้ อย่างเช่น ไอแพด และคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก เพื่อเตรียมจำหน่าย ในเทศกาล ที่กำลังใกล้จะมาถึง.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

แอลจีเตรียมส่งสมาร์ทโฟนรุ่นล้ำ ‘G2′ ซีรีส์ ยันเข้าไทยแน่

แอลจีเตรียมส่งสมาร์ทโฟนรุ่นล้ำ 'G2' ซีรีส์ ยันเข้าไทยแน่

แอลจี เตรียมส่ง ‘G’ ซีรีส์ สู่ชาวไทย ด้วยการเปิดตัว LG G2 (แอลจี จีทู) สมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากตระกูล ?G? บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ตัวล่าสุด ด้านเว็บดังด้านมือถือ phonearena.com ทำสำรวจคนกว่า 4 พันคนเทใจยกเป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพและมีดีไซน์ที่โดดเด่น…

หลังจากประสบความสำเร็จในสมาร์ทโฟนตระกูลออพติมัส โดยเฉพาะรุ่นล่าสุดกับแอลจี ออพติมัส จี โปร ด้วยยอดขายกว่า 5 แสนเครื่อง ภายในเวลาเพียง 40 วัน แอลจีได้ประกาศเปิดตัวสมาร์ทโฟนกลุ่มพรีเมียมภายใต้แบรนด์ ?G? เพื่อต่อยอดความสำเร็จและตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสมาร์ทโฟนระดับพรีเมียมของแอลจี ในการสร้างสรรค์สมาร์ทโฟนเจเนอเรชั่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่พัฒนาขึ้น จากประสบการณ์ในการใช้งานของผู้บริโภคอย่างแท้จริง ผ่านการศึกษาและสำรวจพฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนจากผู้ใช้งานทั่วโลก

เมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา แอลจีก็ได้สร้างปรากฏการณ์ให้แก่วงการสมาร์ทโฟนระดับโลกด้วยการเปิดตัว LG G2 (แอลจี จีทู) สมาร์ทโฟนรุ่นแรกจากตระกูล ?G? ณ นครนิวยอร์ก ด้วยกระแสตอบรับเป็นอย่างดียิ่งจากผู้บริโภคและสื่อมวลชนทั่วโลก โดยเฉพาะเว็บไซต์มือถืออันดับต้นของอเมริกาอย่าง phonearena.com ที่จัดทำการสำรวจกับผู้อ่านในการเลือกสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์ ซึ่งเกือบครึ่งจากจำนวนคนโหวตทั้งหมดกว่า 4 พันคน เลือก LG G2 ให้เป็นสมาร์ทโฟนที่มีประสิทธิภาพ และมีดีไซน์ที่โดดเด่นมากที่สุด เหนือกว่าสมาร์ทโฟนแอนดรอยด์รุ่นที่ได้รับความนิยมจากแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ ซึ่งมีผู้เลือกเพียง 20% เท่านั้น

สำหรับสาวกแอนดรอยด์ในตลาดของประเทศไทย และแฟนๆ สมาร์ทโฟนของแอลจีนั้น อดใจรอกันอีกไม่นาน แว่วมาว่า แอลจี ประเทศไทยจะนำ ?LG G2? มาให้ได้สัมผัสกันเร็วๆ นี้.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

เอไอเอสควง ททท.เปิดแอพ ‘AIS Guide&Go’ เอาใจคนชอบเที่ยว

เอไอเอสควง ททท.เปิดแอพ 'AIS Guide&Go' เอาใจคนชอบเที่ยว

เอไอเอส ควงแขน ททท. ให้บริการแอพฯ เพื่อนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ?AIS Guide&Go? พาเที่ยวทั่วไทย ไปกับระบบนำทางอัจฉริยะ สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยยุคดิจิตอล ด้วยข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กว่า 6,000 แห่งใน 77 จังหวัด และยังมีระบบเตือนให้เคารพกฎจราจร ระหว่างใช้งานเพื่อความปลอดภัย…

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอส และ นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกันเปิดให้บริการแอพพลิเคชั่นเพื่อนักท่องเที่ยวคนรุ่นใหม่ ?AIS Guide&Go? ระบบนำทางอัจฉริยะบนสมาร์ทโฟน กับฟังก์ชั่นสุดล้ำ ?เที่ยวไหนกันดี? สนับสนุนการท่องเที่ยวไทยยุคดิจิตอล ที่ครบครันด้วยแผนที่และโปรแกรมนำทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยว รวมกว่า 6,000 แห่งใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งข้อมูลและประวัติความสำคัญของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เพื่อตอบโจทย์นักเดินทางตัวยง

แอพพลิเคชั่น AIS Guide&Go ประกอบด้วย ระบบนำทางที่ละเอียดและแม่นยำ พร้อมเมนูการใช้งานที่อำนวยความสะดวก ให้นักท่องเที่ยวสามารถคำนวณระยะทางและเส้นทางในการเดินทางที่ใกล้ที่สุด สั้นที่สุด ค้นหาตำแหน่งสถานที่ใกล้เคียง และสถานที่สำคัญที่จำเป็นต่อการเดินทางกว่า 950,000 จุด อาทิ ปั๊มน้ำมัน ร้านอาหาร ตู้ ATM โรงแรม โรงพยาบาล ศูนย์บริการรถยนต์ ตลอดจนสามารถบันทึกสถานที่ท่องเที่ยวในดวงใจไว้บนแผนที่ เพื่อง่ายต่อการเดินทางในครั้งต่อไป นอกจากนี้ แอพ AIS Guide&Go ยังห่วงใยนักเดินทาง ด้วยบริการเตือนผู้ขับขี่ให้เคารพกฎจราจร และเตือนให้มองหน้าจอมือถือให้น้อยที่สุด เพื่อการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและอุ่นใจ

แอพฯ ระบบนำทางอัจฉริยะ AIS Guide&Go ?เที่ยวไหนกันดี? จึงเป็นแอพฯ พาเที่ยวทั่วไทยสำหรับคนรุ่นใหม่ พร้อมใช้บนมือถือ ใช้งานง่าย ไม่ยุ่งยาก ไม่ต้องติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ เพิ่มเติม เสมือนพกพาคู่มือท่องเที่ยวไทยติดตัวไปทุกที่ทุกเวลา ดังนั้น เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยว เอไอเอสและ ททท. จึงเปิดให้ผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือของเอไอเอส สามารถดาวน์โหลดแอพฯ? AIS Guide&Go ได้ฟรี! ผ่านทาง App Store และ Play Store และสามารถใช้งานฟังก์ชั่น ?เที่ยวไหนกันดี? เพื่อดูข้อมูลท่องเที่ยวของททท. และค้นหาแผนที่การเดินทางได้ฟรี! (ไม่รวมค่า DATA) เช่นกัน โดยความร่วมมือระหว่างเอไอเอส และททท. ในครั้งนี้ มุ่งตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนไทยยุคปัจจุบันที่นิยมเปิดรับข่าวสารด้านการท่องเที่ยว ผ่านทางโมบายอินเทอร์เน็ตและโลกออนไลน์ เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

ทรูมูฟ เอช ออกซิม ‘ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์’ ให้ดูกว่า 140ช่องบนมือถือ

ทรูมูฟ เอช ออกซิม 'ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์' ให้ดูกว่า 140ช่องบนมือถือ

ทรูมูฟ เอช ?เปิดตัวซิม ?ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์? แบบรายเดือน รับเน็ตเพิ่มฟรีสูงสุด 1 GB/เดือน?ดูทรูวิชั่นส์? จุใจกว่า 140 ช่อง ทุกที่ ทุกเวลา พร้อมเชียร์กีฬาระดับโลกและอีกหลากหลายรายการ ผ่านแอพฯ ‘ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์’…

ทรูมูฟ เอช ผู้ให้บริการมือถือผ่านเครือข่าย 4G LTE และ 3G เปิดตัวซิมใหม่ ?ซิมทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์? แบบรายเดือน ที่มอบโปรโมชั่นฟรีอินเทอร์เน็ตเพิ่มทุกเดือน นาน 12 เดือน สำหรับรับชมรายการผ่านบริการทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ โดยลูกค้าที่สมัครใช้แพ็กเกจตั้งแต่ 699 บาท/เดือนขึ้นไป รับอินเทอร์เน็ตเพิ่มฟรี 1 GB หรือ รับอินเทอร์เน็ตเพิ่มฟรี 500 MB เมื่อใช้แพ็กเกจน้อยกว่า 699 บาท/เดือน? ?ซิมทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์? แบบรายเดือน ราคาเพียง 69 บาท เลือกแพ็กเกจได้ตามไลฟ์สไตล์การใช้งานทั้ง iSmart, iNet และ iTalk วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ทรูช้อป ทรูพาร์ตเนอร์ และเพื่อนคู่ค้าที่ร่วมรายการ

?ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์? บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช ที่เป็นสมาชิกทรูวิชั่นส์แพ็กเกจแพลทินัม เอชดี, โกลด์ เอชดี และซูเปอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ อัดแน่นด้วยรายการคุณภาพจากทรูวิชั่นส์ มากกว่า 1,760 รายการต่อเดือน ชมช่องเอชดี 15 ช่อง และช่องรายการอีกหลากหลาย รวม 140 ช่อง เต็มอิ่มจุใจกับกีฬาระดับโลกหลากหลายประเภทในรูปแบบ HD ทั้งฟุตบอลยูฟ่า แชมเปียนส์ลีก, ลาลีกา สเปน, กัลโช เซเรีย อา อิตาลี, บาสเกตบอลเอ็นบีเอ และทรูวิชั่นส์เชียร์ไทย ลุ้นเชียร์นักกีฬาไทยชิงแชมป์โลก ไม่ว่าจะเป็นแบดมินตัน วอลเลย์บอล เทนนิส กอล์ฟ และอื่นๆ รวมทั้งสุดยอดรายการอีกมากมาย อาทิ MUTV, การ์ตูนสุดฮิต Ben10, ทรู อคาเดมี แฟนเทเชีย ซีซั่น 10, ภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศ คอนเสิร์ตเกาหลีและคอนเสิร์ตต่างประเทศ

ทั้งนี้ ลูกค้าทรูมูฟ เอช ดูฟรีนานสูงสุด 2 ปี (ค่าบริการทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์ 299 บาท/เดือน) สามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น ?ทรูวิชั่นส์ เอนิแวร์? ได้ฟรีที่แอพสโตร์ สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS หรือ เพลย์สโตร์ สำหรับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ http://truevisions.tv

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,