กสทช.ไฟเขียวร่างประกาศประมูล3จี ควบกิจการวิทยุ-โทรทัศน์

กสทช.ไฟเขียวร่างประกาศประมูล3จี ควบกิจการวิทยุ-โทรทัศน์

บอร์ด กสทช.ไฟเขียวร่างประกาศประมูล 3จี ผ่านประกาศลักษณะประเภทกิจการวิทยุและโทรทัศน์….

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.? นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า เพื่อให้การเดินหน้าสู่การเปิดประมูลใบอนุญาตประกอบกิจการโทรศัพท์มือถือ 3 จี บนคลื่นความถี่ 2.1 กิกะเฮิตรซ์ ในเดือน ต.ค.2555 นี้ ได้อย่างสมบูรณ์และถูกต้อง ที่ประชุมบอร์ด กสทช. จึงได้เห็นชอบร่างประกาศ 4 ฉบับ ประกอบด้วย ร่างประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคม ย่านความถี่ 2.1 GHz เรื่องการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันสำหรับโครงข่ายโทรคมนาคม เรื่อง การให้บริการข้ามโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ภายในประเทศ และเรื่องบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือน หรือเอ็มวีเอ็นโอ

ทั้งนี้ หลังจากบอร์ด กสทช.เห็นชอบแล้ว ทางสำนักงาน กสทช. ก็จะนำร่างดังกล่าวเสนอข้อมูลผ่านเว็บไซต์ กสทช. ตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย.นี้เป็นต้นไป และเปิดเวทีรับฟังความเห็นสาธารณะ (ประชาพิจารณ์) ตามขั้นตอนของกฎหมาย ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อย 45-60 วัน และก็จะนำเข้าสู่ขั้นตอนการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศบังคับใช้ต่อไป คาดว่าจะมีผลบังคับใช้ไม่เกินเดือน ส.ค.นี้ เพื่อให้เกิดการประมูลในเดือน ต. ค.นี้

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบร่างประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของการอนุญาต สัมปทาน หรือสัญญาในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อนำไปเปิดเวทีรับฟังความเห็นชอบ ซึ่งประกาศดังกล่าว จะเป็นการตรวจสัญญาสัมปทานของกิจการวิทยุและโทรทัศน์ เนื่องจากปัจจุบันไม่สามารถตรวจสอบได้ว่ากิจการวิทยุและโทรทัศน์ มีลักษณะใดบ้างและมีสัญญาแบบใดบ้าง ทั้งนี้ เป็นไปตามกฎหมายกำหนดให้ตรวจสอบ เพื่อนำไปสู่การจัดระเบียบและออกใบอนุญาตประกอบกิจการในอนาคต

เลขาฯ กสทช. กล่าวอีกว่า ที่ประชุมประกาศเรื่องกำหนดลักษณะและประเภทของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ เพื่อเดินหน้าจัดระเบียบกิจการวิทยุและโทรทัศน์ของไทย ตาม พ.ร.บ.ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ.2551 โดยแบ่งเป็น 4 ลักษณะดังนี้ การให้บริการโครงข่ายกระจายเสียงและโทรทัศน์ คือ การให้บริการระบบเชื่อมโยงของกลุ่มเครื่องส่ง หรือถ่ายทอดสัญญาณเสียง หรือภาพ ที่ใช้จากสถานีไปยังเครื่องรับ การให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก คือ การให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน ไม่ว่าจะเป็นอาคาร เสา ระบบสาย หรือท่อ หรืออื่นๆ การให้บริการกระจายเสียง หรือโทรทัศน์ คือ การให้บริการส่งข่าวสารสารารณะ หรือรายการไปยังเครื่องรับที่สามารถรับชม หรือรับฟังได้ และการให้บริการแบบประยุกต์ คือ การให้บริการเสียง ข้อมูล สื่อผสม ที่ผ่านโครงข่ายวิทยุและโทรทัศน์ ทั้งเรียกเก็บเงิน หรือไม่เก็บเงิน.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

Post a Comment