ธ.กรุงเทพ โชว์นวัตกรรมตรวจสอบแหล่งผลิตการเกษตร

ธ.กรุงเทพ โชว์นวัตกรรมตรวจสอบแหล่งผลิตการเกษตร

ธนาคารกรุงเทพ โชว์สติกเกอร์รหัสตรวจสอบแหล่งที่มาภาคการผลิต พร้อมมอบรางวัลเกษตรกรดีเด่นด้านจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ในงานผลงานฉลองครบ 12 ปี โครงการ ?เกษตรก้าวหน้า?…

เมื่อวันที่ 21 ธ.ค. นายศิริเดช เอื้องอุดมสิน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารกรุงเทพฉลองครบ 12 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า และใช้เวลา 2 ปี ขยายขอบเขตโครงการให้ครอบคลุมงานการเชื่อมโยงตลาด ทั้งนี้ ในฐานะธนาคารพาณิชย์แห่งแรกที่ริเริ่มการให้ความรู้ทางวิชาการด้านการเกษตร การจัดการตลาด และสนับสนุนด้านการเงินแก่เกษตรกรไทย ครอบคลุมถึงการเชื่อมโยงตลาดตลอดห่วงโซ่การผลิต โดยให้เกษตรกรรวมตัวเป็นเครือข่ายเกษตรที่เข้มแข็ง เพื่อทำให้เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยปัจจุบันธนาคารมีลูกค้าเกษตรก้าวหน้าจำนวนกว่า 6,500 ราย และให้การสนับสนุนสินเชื่อไปแล้วกว่า 35,000 ล้านบาท

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ กล่าวต่อว่า ในโอกาสครบ 12 ปี โครงการเกษตรก้าวหน้า ธนาคารได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล ?เกษตรก้าวหน้า ประจำปี 2555? เพื่อยกย่องเชิดชูบุคลากรที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการที่ช่วยให้เกษตรกรมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของผู้มีส่วนร่วม ภายใต้กระบวนการจัดการความรู้และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับหลักของกระบวนการเกษตรก้าวหน้า ในงานใหญ่ประจำปี ?วันเกษตรก้าวหน้า 2555?

ขณะที่ธนาคารได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) คัดเลือกผู้สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ จำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย นางสาวเตือนใจ บุพศิริ ผู้จัดการความรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกแตงโม จังหวัดนครพนม และนางถนอมจิต บุตราช ผู้จัดการความรู้และเชื่อมโยงการตลาดสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรผู้ปลูกส้มโอ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

นอกจากนี้ ในงานยังมีการออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ สุดยอดสินค้าเกษตรก้าวหน้าคุณภาพ คัดพิเศษ มาตรฐานส่งออก เพื่อเผยแพร่ผลงานและผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเกษตรกรก้าวหน้า ที่มีความคิดก้าวหน้าในการพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรในรูปแบบต่างๆ จนสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้เป็นสินค้าที่ส่งขายทั้งในและต่างประเทศ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวที่คัดสรรมาเป็นอย่างดีในราคาพิเศษ พร้อมทั้งมีการแสดงนวัตกรรมการตรวจสอบผลผลิตจากภาคการเกษตร โดยเฉพาะมะม่วง ซึ่งทุกผลจะมีติดสติกเกอร์รหัส เพืี่อตรวจสอบแหล่งที่มาของภาคผลิต เช่น ข้อมูลเกษตรกร พื้นที่ปลูก การปลูก และระบุวันที่ควรรับประทาน

?

สำหรับธนาคารกรุงเทพ ได้ริเริ่มดำเนินการ โครงการเกษตรก้าวหน้า ขึ้นเมื่อปี 2544 โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการแสวงหาและสนับสนุนเกษตรกรก้าวหน้า ด้วยการให้บริการทางวิชาการและบริการด้านการเงินควบคู่กันไป มุ่งเน้นการเข้าถึงลูกค้าและสนับสนุนเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ ในการผลิตสินค้าเกษตร มีการบริหารจัดการแบบทันสมัย โดยมีเครือข่ายที่มีศักยภาพและการสร้างตลาดใหม่ๆ ทั้งภายในและต่างประเทศ โดยในปี 2553 โครงการเกษตรก้าวหน้าครบ 10 ปี ธนาคารได้จัดพิธีมอบรางวัลเกษตรก้าวหน้า พ.ศ. 2553 แก่เกษตรกรก้าวหน้าและบุคคลที่มีผลงานดีเด่น.

?

?

?

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
,

Post a Comment