ICT ตีปี๊บ ‘ขยายบรอดแบนด์-แท็บเล็ต’ ผลงานเด่น 1 ปี

ICT ตีปี๊บ 'ขยายบรอดแบนด์-แท็บเล็ต' ผลงานเด่น 1 ปี

รมว.ไอซีที เผยผลงานรอบ 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชูโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทั่วถึงประชาชน และแท็บเล็ตเพื่อการศึกษาผลงานเด่น ปัดให้คะแนนตัวเอง รับโครงการ 3จีทีโอทีอืดสุดแต่ไม่นิ่งนอนใจ…?

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือไอซีที กล่าวแถลงผลงานครบรอบ 1 ปี รัฐบาลน.สงยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ว่า กระทรวงฯ ได้ดำเนินการนำนโยบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ ได้แก่ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ผ่านโครงการถวายพระพรออนไลน์ รวมทั้งการสร้างตราไปรษณียากรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ในโลกอินเทอร์เน็ต โดยจัดตั้ง Cyber Security Operation Center หรือ ศูนย์ CSOC การจัดตั้งเครือข่ายผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหา กษัตริย์ เพื่อให้เครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมโดยใช้หลักการ ?น้ำดีไล่น้ำเสีย การประสานความร่วมมือกับผู้ให้บริการทางอินเทอร์เน็ตในต่างประเทศเพื่อระงับ การเผยแพร่ภาพและเนื้อหาที่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และโครงการลูกเสือบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Scout) โดยการสร้างอาสาสมัคร Cyber Scout เพื่อพ่อหลวง จำนวน 102,082 คน เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้เฝ้าระวังสิ่งที่ไม่เหมาะสมและภัยในอินเทอร์เน็ต

ทั้งนี้ ยังมีโครงการจัดทำศูนย์บริการประชาชนไอซีที (One Stop Service) โครงการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารความเร็วสูงให้ครอบคลุม ทั่วถึง เพียงพอ มีคุณภาพ ด้วยราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม โครงการฟรีไวไฟ โดยวางเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะซึ่งในปี 2555 ติดตั้งให้บริการจำนวน 30,000 จุดในปี 2555 และในอนาคตจะขยายบริการทั่วประเทศ 250,000 จุด พร้อมทั้ง พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GIN) การวางระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานภาครัฐ การจัดทำสมาร์ทการ์ดแอพลิเคชั่น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไอซีที โดยจัดทำกรอบมาตรฐานวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านไอซีที การจัดตั้งคณะกรรมการผู้บริหารไอซีทีระดับสูงภาครัฐ การยกระดับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ การวางแนวทางดำเนินการภายหลังการสิ้นสุดสัญญาสัมปทาน และปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจในกำกับ การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตให้แก่โรงเรียน

และกระทรวงฯ ยังได้ดำเนินนโยบายสมาร์ทไทยแลนด์ ใน 3 ด้าน คือ 1. สมาร์ทเน็ตเวิร์ก ดำเนินการศึกษาเพื่อผลักดันการพัฒนาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จัดทำแผนปฏิบัติการ IPv6 เพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านการใช้งานจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 และการทดสอบเทคโนโลยี 4G Thailand The First 100 Mbps 2. Smart Government ได้ดำเนินการขยายการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (Government Information Network : GIN) การจัดทำโครงการ Government Cloud Service และโครงการพัฒนาระบบข้อมูลสำหรับเด็กและสตรีในประเทศไทย (MICS : Multiple Indicator Cluster Survey) 3. Smart Business ดำเนินการป้องกันภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) การจัดทำ e-CERTIFICATE เพื่อการรับรอง Print out การส่งเสริมการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และผลักดันการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยการปรับปรุงกฎหมายที่ เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและรองรับการทำการค้าระหว่างประเทศ

ด้านการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับที่ช่วยขับเคลื่อนนโยบายนั้น ได้ดำเนินการในเรื่อง การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชนให้เกิดความยั่งยืน การพัฒนาและส่งเสริมผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส การรักษาตำแหน่งวงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยการพัฒนาบุคลากรซอฟต์แวร์ร่วมกับ มหาวิทยาลัย 26 แห่ง การส่งเสริมการนำโปรแกรมโอเพนซอร์สไปใช้ในการพัฒนาโปรแกรมต่อยอดของผู้ ประกอบการซอฟต์แวร์และผู้ใช้ซอฟต์แวร์ในอุตสาหกรรม การส่งเสริมให้มีการพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อผู้พิการ โครงการส่งเสริมและพัฒนาตลาดสำหรับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์และดิจิทัลคอนเทนต์

นอกจากนั้น ยังดำเนินการตามบัญชานายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี โดยร่วมดำเนินการกับศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ศปภ.) ติดตามการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี จัดตั้ง Emergency Call Center ใช้เลขหมายโทรศัพท์ 192 ดำเนินการแจ้งเตือนภัยผ่านระบบส่งข้อความสั้น พัฒนาระบบการพยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติ และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการพยากรณ์อากาศและการเตือนลักษณะอากาศร้าย

สำหรับโครงการอื่นๆ ที่กระทรวงฯ ริเริ่มขึ้นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายนั้น ได้ดำเนินการ 2 โครงการ คือ โครงการสมาร์ทโพรวินซ์ ในจังหวัดนครนายก ซึ่ง กสท? ได้ร่วมดำเนินการขยายโครงข่ายเคเบิ้ลใยแก้วขนาด 48 Core ระยะทาง 60 กิโลเมตร เพื่อให้ครอบคลุมทุกตำบลในพื้นที่จังหวัดนครนายก ขณะที่ สรอ. ได้ร่วมสนับสนุนการนำร่องการบริหารงานราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้เข้าถึงประชาชนในระดับหมู่บ้าน และ ซิป้า ได้ดำเนินการจัดทำซอฟต์แวร์สนับสนุน เพื่อให้สามารถใช้งานระบบจังหวัดอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนอีกหนึ่งโครงการ คือ การจัดทำหลักสูตร CIO โดยพัฒนาหลักสูตรการวางแผนและการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อม ของผู้เรียนสู่ตำแหน่ง CIO ขององค์กร ร่วมกับวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า จากนี้โครงการที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การติดตั้งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือ บรอดแบนด์ ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 80% ในปี 2558 ขณะที่ โครงสร้างพื้นฐานขณะนี้ที่ครอบคลุมทั่วประเทศเพียง 87% แต่มีประชาชนที่เข้าถึงได้เพียง 37% ซึ่งจะต้องคุณภาพดี ราคาถูก ส่วนนโยบายเร่งด่วน คือ การจัดหาแท็บเล็ตให้แก่นักเรียน ชั้นป. 1ทั่วประเทศ และนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกัน ได้ส่งมอบแท็บแล็ตลอตแรกให้กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ศธ.แล้ว ส่วนกรณีทุ่มงบประมาณจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อบล็อกเว็บไซต์ลามกอนาจารนั้นเป็นการวางระบบส่วนกลางให้สามารถดูแลควบ คุมแท็บเล็ตที่มอบให้เด็ก รวมถึงการบรรจุเนื้อหาต่าง ๆ ลงในแท็บเล็ตที่สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลจากส่วนกลางได้อีกด้วย

ต่อข้อถามถึงการให้คะแนนตนเอง รมว.ไอซีที กล่าวว่า ไม่กล้าให้คะแนน หรือประเมินตนเอง แต่รู้สึกพอใจกับการทำงานร่วมกับข้าราชการของกระทรวงไอซีที แม้ว่าจะเป็นกระทรวงที่เล็ก และงบประมาณน้อย แต่สามารถผลักดันให้เกิดโครงการต่างๆ ตามนโยบายที่เคยให้ไว้กับประชาชน อีกทั้ง ยอมรับว่า ไม่พึงพอใจในส่วนการบริหาร การจัดการของบางหน่วยงาน ที่มีความล่าช้า ยกตัวอย่างเช่น โครงการ 3จี ของ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ซึ่งส่วนตัวไม่ได้นิ่งนอนใจ พร้อมลงไปวางแผนงานร่วมกับข้าราชการผู้เกี่ยวข้อง และตั้งยุทธศาสตร์ เพื่อเร่งให้การทำงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้ว

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , ,