ก.ไอซีที เร่งแผน IPv6 รองรับการใช้งาน 4จี

กระทรวงไอซีที เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ IPv6 รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์และ 4จี ที่เพิ่มขึ้น สนองนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, , , ,

“ไอซีที” จัดสัมมนาหนุนการใช้งาน IPv6

กระทรวงไอซีที โดยศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 จัด ?สัมมนา IPv6 ประจำปี 2557? ส่งเสริมการใช้งานแก่ทุกภาคส่วน

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก เดลินัวส์

Tags:
, ,

ไอซีที พร้อมกระโจนเข้าเครือข่าย-บริการ IPv6

ไอซีที พร้อมกระโจนเข้าเครือข่าย-บริการ IPv6

ไอซีที เดินหน้ากระตุ้นภาครัฐเตรียมความพร้อม หวังผลักดัน-เปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่เครือข่ายและบริการ IPv6…

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวในงานสัมมนาการบริหารโครงการเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ว่า ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2552-2556 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้กำหนดให้เริ่มพิจารณาวางแผนการสร้างโครงข่ายการสื่อสารยุคใหม่ (Next Generation Network: NGN) รวมถึงองค์ประกอบสำหรับขยายขอบข่ายของบริการอินเทอร์เน็ตในปัจจุบันไปสู่บริการอินเทอร์เน็ตยุคใหม่ (IPv6) ให้ผลสำเร็จ

ปลัดไอซีที กล่าวต่อว่า กระทรวงไอซีทีดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมนโยบาย IPv6 ซึ่งมีผู้แทนหลายภาคส่วนมาร่วมพิจารณาเรื่องการดำเนินการของประเทศไทยในการใช้ IPv6 โดยมีการวางแนวทางการดำเนินการเตรียมความพร้อมเครือข่าย IPv6 สำหรับภาครัฐ เป็นการนำร่อง และได้ประกาศการเปลี่ยนผ่านไปสู่ IPv6 อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2554 เพื่อแสดงความชัดเจนของประเทศไทย และในปีเดียวกันนั้น กระทรวงฯ ได้ร่วมดำเนินการทดสอบ IPv6 ในวันที่ 8 มิ.ย.2554 ซึ่งเป็นวัน World IPv6 Day พร้อมจัดงานสัมมนาเรื่อง ?ก้าวสู่จุดเปลี่ยน IPv6 ประเทศไทย? เพื่อเป็นการให้ความรู้และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการเตรียมความพร้อมในการปรับปรุงและพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศไทยไปสู่การใช้งานเทคโนโลยี IPv6 และนำเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนร่วมทดสอบ IPv6 อย่างเป็นทางการ รวมทั้งจัดฝึกอบรมการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 ให้แก่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและผู้ดูแลระบบโปรแกรมประยุกต์ของหน่วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นในปีงบประมาณที่ผ่านมา กระทรวงฯ ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย

นายไชยยันต์ กล่าวอีกว่า ในปีงบประมาณ 2556 นี้ กระทรวงฯ ได้ดำเนินกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนและผลักดันการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้โครงการบริหารจัดการนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ และเป็นการกระตุ้นให้เกิดการวางแผนการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 รวมถึงเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการดำเนินการปรับเปลี่ยนไปใช้งาน IPv6 ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับงานสัมมนาครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักสำหรับผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับสูง (CIO) ภาครัฐ โดยเน้นเรื่องการปรับเปลี่ยนไปสู่ IPv6 ซึ่งเนื้อหาในการสัมมนาดังกล่าว มีประเด็นที่น่าสนใจ ประกอบด้วย กรอบนโยบายและการดำเนินงาน IPv6 ของประเทศไทย การเตรียมความพร้อมของเครือข่ายและบริการภาครัฐ Broadband Access and Service Revolution and Strategic planning challenge: Case study of ISOC community และความท้าทายการบริหารโครงการสารสนเทศและการสื่อสารในทศวรรษหน้า โดยวิทยากรจากองค์กรที่มีประสบการณ์ด้าน IPv6 โดยคาดหวังให้การสัมมนาครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์กรของทุกหน่วยงานภาครัฐ เพื่อช่วยกันผลักดันการดำเนินงานการเปลี่ยนถ่ายเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไปสู่เครือข่ายและบริการ IPv6 ให้บรรลุผลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีต่อไป.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, ,

ไอซีทีเด้งสนอง ครม. เร่งดันแผน IPv6 ตั้งเป้า 3 ปีเสร็จ

ไอซีที รับลูกครม. เร่งผลักดันแผน IPv6 ระยะสั้น-ระยะยาว ให้เป็นรูปธรรม หวังแก้ไขปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP…

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความคืบหน้าของการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย ว่า หลังจากวานนี้ (4 มิ.ย.) คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นมอบหมายให้กระทรวงไอซีที เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่บริหารจัดการตามแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน (Internet Protocol version 6: IPv6) ในประเทศไทย ให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ

เนื่องจากอัตราการใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว รวมทั้งจำนวนหมายเลขไอพีรุ่นเดิม Internet Protocol version 4 (IPv4) ในโลกกำลังจะถูกใช้หมดไปและไม่เพียงพอกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคตอันใกล้นี้ ซึ่งไม่ใช่เฉพาะปัญหาด้านการใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการใช้งานโทรศัพท์ 3จี โดยเฉพาะแอลทีอี (Long Term Evolution : LTE) และ 4จี จะมีปัญหาด้วย การเปลี่ยนถ่ายอินเทอร์เน็ตสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6: IPv6) จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP ได้ เนื่องจาก IPv6 มีจำนวนหมายเลข IP มากมายมหาศาล IPv6 คือชุดตัวเลขสัญลักษณ์ที่ใช้ในการอ้างอิงเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ บนอินเทอร์เน็ตทั่วโลกรุ่นใหม่ โดย IPv4 มีจำนวนหมายเลขประมาณ 4 พันล้าน ขณะที่ IPv6 มีจำนวนหมายเลขจำนวน 340 ล้านล้านล้านล้าน

รมว.ไอซีที กล่าวต่อว่า สำหรับ แผนปฏิบัติการดังกล่าว เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น มีระยะดำเนินการ 3 ปี (พ.ศ. 2556?2558) โดย กำหนดเป้าหมายไว้ว่า ภายในปี 2556 จะต้องจัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพื่อให้คำปรึกษา อบรม ทดสอบ ตรวจประเมินด้าน IPv6 ของประเทศไทย ภายในปี 2557 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ซึ่งครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้สายและไร้สาย ต้องเปิดให้บริการเชื่อมต่อและใช้งานที่รองรับ IPv6 ได้ และภายในปี 2558 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปทุกหน่วยงาน จะต้องมีการเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ตที่รองรับ IPv6 รวมทั้งสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับ (NEdNet และ UniNet) ให้สามารถใช้งาน IPv6 ได้อย่างน้อย 10,000 สถาบัน

น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวอีกว่า กิจกรรมสำคัญเร่งด่วน ที่จะต้องรีบดำเนินการ คือ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการ IPv6 เพื่อใช้เป็นศูนย์อบรม ให้คำปรึกษา ทดสอบตรวจประเมินด้าน IPv6 ของประเทศไทย ซึ่งศูนย์ดังกล่าว จะมีหน้าที่จัดทำข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานและคุณลักษณะด้าน IPv6 ของอุปกรณ์เครือข่าย รวมทั้งมีการจัดตั้งหน่วยทดสอบอุปกรณ์และทดสอบความพร้อมของเครือข่าย เพื่อทดสอบอุปกรณ์ว่าสามารถรองรับและเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน IPv6 หรือไม่ พร้อมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ จัดอบรมทั้งแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่างๆ ด้าน IPv6 และตรวจประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดที่ระบุในร่างแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ประเทศไทย

รมว.ไอซีที กล่าวด้วยว่า กิจกรรมที่จะทำให้แผนฯ บรรลุวัตถุประสงค์ระยะยาว ประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่สำคัญในการส่งเสริมการใช้งาน IPv6 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรมด้านการพัฒนาโครงข่ายการให้บริการอินเทอร์เน็ต ด้านที่สอง คือ การพัฒนาบุคลากร เป็นกิจกรรมที่จะช่วยในการสนับสนุนและส่งเสริมทั้งด้านความเข้าใจ ความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้าน IPv6 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ การพัฒนาและเตรียมความพร้อมของบุคลากรภาครัฐ และการเตรียมความพร้อมของบุคลากรด้านไอซีทีของประเทศไทยโดยรวม ด้านที่สาม คือ การส่งเสริมการใช้งาน IPv6 นอกจากการพัฒนาทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบุคลากรแล้ว การส่งเสริมการให้บริการ (e-service) โดยเฉพาะบริการสาธารณะของหน่วยงานให้สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 ได้นั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยให้การใช้งาน IPv6 มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น และสุดท้ายคือ ด้านการสร้างความตระหนักและส่งเสริมการใช้งาน IPv6 ซึ่งเป็นปัจจัย ที่สำคัญอีกประการที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำเนินงานตามร่างแผนปฏิบัติการฯ บรรลุตามเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้

?นอกจาก IPv6 จะแก้ปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้แล้ว IPv6 ยังมีการปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ อีกหลายประการ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย เพื่อรองรับระบบแอพพลิเคชั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การเข้าสู่ IPv6 จึงนับว่าเป็นการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ตั้งแต่เริ่มมีอินเทอร์เน็ต ดังนั้น การวางแผนเพื่อการปรับเปลี่ยนการใช้งาน IPv6 เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการขยายตัวอย่างมั่นคงของอินเทอร์เน็ตต่อวงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโลก? น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าว

?

?

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , ,

ครม.ไฟเขียวปฏิวัติอินเทอร์เน็ตจาก IPV4 สู่ IPV6

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกฯ เผย มติ ครม.เห็นชอบ แผนปฏิบัติการ ผลักดัน ปฏิวัติระบบอินเทอร์เน็ตประเทศไทยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น? จากรุ่น IPV4 สู่รุ่น IPV6…

วันที่ 4 มิ.ย. นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ที่ประชุมครม.มีมติฯ เห็นชอบแผนปฏิบัติการเพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตรุ่นที่ 6 (Internet Protocol version 6: IPv6) ในประเทศไทย

โดยมอบหมายให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ ให้เป็นวาระแห่งชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ กำหนดเป้าหมายของการดำเนินการ คือ เป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้น ดำเนินการในระยะ 3 ปี ระหว่างปี 2556 ? 2558

โดยภายในเดือน ธ.ค.58 หน่วยงานภาครัฐระดับกรมขึ้นไปทุกหน่วยงาน รวมถึงโครงข่ายของสถาบันการศึกษาของรัฐทุกระดับให้สามารถใช้งาน IPv6 ได้อย่างน้อย 10,000 สถาบันเชื่อมต่อสู่อินเทอร์เน็ต ที่รองรับ IPv6 และภายในเดือน ธ.ค.57 ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกราย ครอบคลุมผู้ให้บริการในระบบใช้สาย และไร้สาย เปิดให้บริการเชื่อมต่อและใช้งานที่รองรับ IPv6 การเปลี่ยนถ่ายสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตจากรุ่น IPV4 เป็นรุ่น IPV6 จะสามารถแก้ปัญหาขาดแคลนหมายเลข IPได้

นอกจากนี้ จะปรับปรุงคุณลักษณ์ในแง่ความปลอดภัย ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับระบบแอพพลิเคชั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้น นับว่าเป็นการปรับปรุงอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 30 ปี.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , ,

ทรู อินเทอร์เน็ต ทุ่ม 100 ล้านบาท ขานรับ IPv6 เต็มตัว

ทรู อินเทอร์เน็ต ทุ่ม 100 ล้านบาท ขานรับ IPv6 เต็มตัว

ทรู อินเทอร์เน็ต ลงทุน 100 ล้านบาท ขานรับ World IPv6 Launch วันที่ 6 เดือน 6 ปี 2012 ทั่วโลก จับมือ ซิสโก้ ซีสเต็มส์ เตรียมความพร้อมให้บริการ รองรับอินเทอร์เน็ตขยายตัวในอนาคต ก้าวสู่ยุค 3จี 4จี และคลาวด์…

เมื่อเร็วๆ นี้ นายธนะพล จันทวสุ รองผู้อำนวยการ สายงานโครงข่าย บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด เปิดเผยว่า บริษัทเตรียมความพร้อมสู่ IPv6 (Internet Protocol Version 6) ซึ่งถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญของโลกอินเทอร์เน็ต ที่มีการปรับปรุงโครงสร้างและคุณลักษณะอื่นๆ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็ว โดยทั่วโลกกำลังเปลี่ยนผ่านระบบการใช้งานจาก IPv4 ที่ไอพีแอดเดรสกำลังจะหมดไป เข้าสู่ IPV6 ซึ่งมีขนาดความจุกว่า 128 บิต มีศักยภาพในการเพิ่มไอพี แอดเดรส ได้สูงสุดมากกว่าแสนล้านล้านแอดเดรส และที่สำคัญจะช่วยผลักดันการพัฒนาแอพพลิเคชั่นแบบ peer-to-peer ที่เคยมีข้อจำกัดภายใต้ IPV 4 ซึ่งจะมีผลต่อการใช้งานทั้งในระดับองค์กรและบุคคล

โดยเว็บไซต์ต่างๆ ทั่วโลกได้ถือเอาวันที่ 6/6/2012 เป็นวัน World IPV6 Launch เริ่มใช้อย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับที่บริษัทตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว โดยร่วมมือกับบริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำ Network Equipment อุปกรณ์โครงข่ายที่อยู่ในระดับท็อปไฮเอนด์ Nexus 7000 เข้ามาใช้ ด้วยงบลงทุนกว่า 100 ล้านบาท พร้อมเดินหน้าให้ความรู้กับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ปี 2551

ทั้งนี้ การลงทุนพัฒนาของทรู อินเทอร์เน็ต จะดำเนินการทั้งด้านโครงข่ายในการให้บริการอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีและอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงเส้นทางเชื่อมต่อไปยัง Internet Gateway เพื่อรองรับการใช้งาน IPV6 ตลอดจนการแจก IPV6 ควบคู่ไปกับการใช้งาน IPV4 เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มองค์กรได้ทดลองใช้งาน พร้อมส่งทีมงานให้คำปรึกษา ซึ่งนับได้ว่าเป็นผู้เปิดให้บริการใช้งานแบบครบวงจรเป็นรายแรกของประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต ดาต้า เซ็นเตอร์ จำกัด หรือ ทรูไอดีซี ซึ่งเป็นศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ ที่ทรู อินเทอร์เน็ต ใช้บริการฝากอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไว้ ก็ได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่ IPv6 แล้วเช่นกัน โดยติดตั้งอุปกรณ์โครงข่ายที่ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ทั้ง 2 แห่ง คือ ศูนย์ทรูทาวเวอร์ และศูนย์เมืองทองธานี ให้สามารถรองรับการใช้งาน IPv6 โดยลูกค้าสามารถใช้งานทั้ง IPv4 และ IPv6 ได้ควบคู่กันก่อนที่ IPv4 จะถูกยกเลิกไปในอนาคต?พร้อมกันนี้ทรูไอดีซี ยังจัดโปรโมชั่นในโอกาสวันทดสอบการใช้งาน IPv6 อย่างเป็นทางการ หรือ World IPv6 Launch แจก IPv6 ให้ใช้บริการฟรี และเปิดให้ลูกค้าเข้าร่วมทดสอบการใช้งาน IPv6 ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปด้วย

นายธัชพล โปษยานนท์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า แนวโน้มของการเติบโตด้านการใช้งานแบนด์วิททั่วโลกมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อีกทั้งอุปกรณ์ด้านไอทีและเครื่องมือสื่อสารก็มีความหลากหลาย ทำให้ไอพีแอดเดรสไม่เพียงพอต่อความต้องการ?ส่งผลถึงผู้ให้บริการและใช้งานอินเทอร์เน็ตต้องปรับตัวอย่างมาก คาดการณ์ว่าในปีนี้มีแนวโน้มการใช้งานไอพี แอดเดรส รวมถึงการใช้งานแบบสตรีมมิ่งมากขึ้น ทั้งไฟล์ภาพและเสียง รวมถึงวิดีโอคลิปต่างๆ?คณะทำงาน IETF (The Internet Engineering Task Force) ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว และได้พัฒนาอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นใหม่ขึ้น คือ รุ่นที่หก (Internet Protocol version 6) เพื่อทดแทนอินเทอร์เน็ตโพรโตคอลรุ่นเดิม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของตัวโพรโตคอล ให้รองรับหมายเลขแอดเดรสจำนวนมาก และปรับปรุงคุณลักษณะอื่นๆ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและความปลอดภัย รองรับระบบแอพพลิเคชั่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และเพิ่มประสิทธิภาพในการประมวลผลให้ดีขึ้น.

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , , , , ,

ไอซีทีเปิดเทสต์ World IPv6 Launch ตั้งเป้าให้บริการได้ภายในปีนี้

ไอซีทีเปิดเทสต์ World IPv6 Launch ตั้งเป้าให้บริการได้ภายในปีนี้

ไอซีที เชิญร่วมทดสอบ World IPv6 Launch ตั้งเป้าให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโทคอลรุ่น 6 หรือ IPv6 ได้ภายใน? ปี 55…

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นางจีราวรรณ บุญเพิ่ม ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ ไอซีที กล่าวว่า ภายหลังกระทรวงฯ ประกาศนำประเทศไทยสู่ IPv6 เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2554 ที่ผ่านมา เพื่อรองรับการหมดลงของหมายเลข IPv4 ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับภูมิภาคเอเชียเป็นภูมิภาคแรกของโลก ที่จะทำให้การขยายตัว และการบริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคนี้ประสบปัญหาอย่างมากในอนาคตอันใกล้ ดังนั้น จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการให้มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตยุคหน้า (Next Generation Internet หรือ IPv6) ทั้งนี้ เพื่อให้การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตในอนาคตสามารถทำงานร่วมกันบนเครือข่าย IPv6 และ IPv4 ได้

?การเข้าสู่ IPv6 นับเป็นการอัพเกรดอินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า 30 ปี ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนเครือข่ายไปสู่ IPv6 ให้ได้ผลที่ดีนั้น จำเป็นที่จะต้องเตรียมการและวางแผนอย่างเป็นระบบ? ปลัดไอซีที กล่าว

โดยตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ฉบับที่ 2 ของประเทศไทย ปี 2552 – 2556 ในยุทธศาสตร์ที่ 4 การใช้ไอซีที เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารและบริการของภาครัฐ มาตรการ 4.1 การสร้างความเข้มแข็งของหน่วยงานกลางที่รับผิดชอบการผลักดันการใช้ไอซีทีในการบริหารและบริการของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ของรัฐแบบบูรณาการ โดยกำหนดกรอบนโยบายที่เกี่ยวกับข้อมูลและการสื่อสารข้อมูลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพ และประสิทธิภาพ รวมถึงกำหนดกรอบนโยบาย และแผนการดำเนินงานเพื่อให้โครงข่ายภาครัฐสามารถรองรับการใช้งาน และให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโทคอลรุ่น 6 หรือ IPv6 ได้ภายใน ปี 2555 รวมทั้งประกาศนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติด้วย

ดังนั้น จึงร่วมกับสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย และผู้ให้บริการด้านอินเทอร์เน็ตและการสื่อสารโทรคมนาคมต่างๆ วางแผนการดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 เตรียมการ (ปี 2554 – 2555) ดำเนินการประเมินความพร้อมของเครือข่าย สร้างเครือข่ายการทดสอบ IPv6 ของประเทศ ดำเนินการทดสอบ IPv6 และดำเนินการฝึกอบรมแก่บุคลากร รวมถึงผู้ให้บริการการสื่อสารอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ตลอดจนประกาศแผนปฏิบัติการ IPv6 ซึ่งยึดตามแผนปฏิบัติการ IPv6 ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระยะที่ 2 ดำเนินการ (ปี2556 – 2558) จะดำเนินการเปลี่ยนถ่ายจากเครือข่าย IPv4 ไปยังเครือข่ายที่สนับสนุนได้ทั้ง IPv4 และ IPv6 ในเครือข่ายและบริการภาครัฐ รวมถึงดำเนินการให้เครือข่าย IPv6 เป็นโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ และจัดให้ทดสอบบริการอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย IPv6 เพื่อให้แน่ใจว่าอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยมีมาตรฐานและความมั่นคง

ในการดำเนินการระยะที่ 1 เมื่อปี 2554 ที่ผ่านมานั้น ได้จัดการทดสอบในงาน World IPv6 Day ซึ่งได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าทุกภาคส่วนตระหนักในปัญหาการขาดแคลนหมายเลข IP โดยผู้ร่วมงานครั้งนั้นให้ข้อมูลว่า หน่วยงานส่วนใหญ่พร้อมและจะเริ่มใช้งาน IPv6 ได้ภายในระยะเวลา 3 ปี เนื่องจากอุปสรรคในด้านความพร้อม ด้านบุคลากร อุปกรณ์ และโปรแกรมประยุกต์ใช้งาน ซึ่งถือเป็นอุปสรรคสำคัญที่หน่วยงานต่างๆ ถึง70%? มีความกังวลว่าอาจจะไม่รองรับการทำงานบนเครือข่าย IPv6

สำหรับในปีนี้ทั่วทั้งโลกได้พร้อมใจกันให้บริการผ่านเครือข่าย IPv6 ในวันที่ 6 มิ.ย. 2555 ภายใต้ชื่อว่า World IPv6 Launch โดยในวันดังกล่าวทั้ง Google Facebook Yahoo และผู้ให้บริการรายอื่น ๆ รวมถึงผู้ค้าอุปกรณ์ และองค์กรขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วโลกจะเริ่มให้บริการผ่านเครือข่าย IPv6 ซึ่งต่างจากปีที่แล้วที่เป็นเพียงการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง หลังจากนั้นก็ปิดการใช้งาน IPv6

ขณะที่ ส่วนของรัฐบาลจะนำบริการภาครัฐเข้าร่วมทดสอบความพร้อมในวัน World IPv6 Launch ดังกล่าวด้วย โดยมีเข้าร่วมทดสอบแล้วจำนวน 33 หน่วยงาน ทั้งนี้ หลังจากวันเริ่มทดสอบ World IPv6 Launch 2012 แล้ว จะจัดให้มีงาน Thailand IPv6 Conference Day 2012 ในวันที่ 26 มิ.ย.2555 เพื่อนำผลและประสบการณ์ในการทดสอบดังกล่าวมาเสนอและแลกเปลี่ยนร่วมกัน ทั้งนี้ กระทรวงฯ ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบ IPv6 ได้ในวันที่ 6 มิ.ย. 2555 โดยติดตามรายละเอียดได้ที่ http://www.ipv6.ega.or.th และ http://www.worldipv6launch.org

ที่มาของข้อมูลจาก
ขอบคุณข่าวจาก ไทยรัฐ

Tags:
, , , ,

ทรูอินเทอร์เน็ตพัฒนาเครือข่ายเป็นไอพีวี6

ทรู อินเทอร์เน็ตยกระดับโครงข่ายเน็ต ด้วยการประกาศความพร้อมในการให้บริการ IPv6 แบบครบวงจรเป็นรายแรกในไทย สร้างความมั่นใจให้ลูกค้าที่ใช้ระบบไอพีในการใช้งานและช่วยให้ลูกค้าดำเนิน ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รองรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตในอนาคต ด้วยเสถียรภาพและความปลอดภัยสูง พร้อมจัดสัมมนากระตุ้นลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ที่ต้องการใช้ไอพีแอดเดรสจำนวนมาก

ข่าวไอที | เกมส์ | ทีวี | ดารา | ภาพยนตร์

นายวสุ คุณวาสี ?ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด กล่าวว่า การใช้ไอพีแอดเดรสซึ่งเป็นตัวกำหนดอุปกรณ์ กำหนดคอมพิวเตอร์ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ต ซึ่งถือว่ามีความสำคัญต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างมาก เพราะไอพีแอดเดรสจะเป็นเหมือนตัวแทนของบริษัทนั้นๆ ในการติดต่อบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทรู อินเทอร์เน็ต จึงได้มีการลงทุนพัฒนาโครงข่ายและบริการอย่างต่อเนื่อง งบการลงทุนส่วนนี้เฉลี่ยปีละประมาณ 100 ล้านบาท และมีการลงเทคโนโลยี IPv6 ไว้แล้ว สำหรับปีนี้ช่วงปลายปีจะลงทุนอีกประมาณ 30 ล้านบาท หรือรวมทั้งปีคาดว่าจะใช้ทั้งหมดใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน การใช้งานอินเทอร์เน็ตทั่วโลกมีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้การใช้งานไอพีแอดเดรสเวอร์ชัน 4 (IPv4) ที่มีขนาดเพียง 32 บิต ซึ่งใช้งานได้เพียงสี่พันล้านเลขหมายไม่เพียงพอต่อการใช้งานในปัจจุบัน ทรู อินเทอร์เน็ตจึงนำไอพีแอดเดรสเวอร์ชัน 6 (IPv6) ขนาด 128 บิต ที่สามารถให้บริการได้มากกว่า IPv4 ถึงหลายพันล้านเท่า พร้อมเปิดให้บริการเพื่อทดลองใช้งานแบบครบวงจรเป็นรายแรกของประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้าองค์กรอย่างเต็มที่ รองรับการขยายตัวของอุปกรณ์เคลื่อนที่ และอุปกรณ์ไร้สาย ที่ต้องการเลขที่ไอพีแอดเดรสแบบจำเพาะเจาะจง

สำหรับ IPv4 มีการจัดสรรให้แก่ผู้ใช้บริการที่ขอไปเกือบหมดแล้ว ทั่วโลกเหลือประมาณ 15% หรือ 580 ล้านไอพี จากทั้งหมด 4 พันล้านไอพี ทรู อินเทอร์เน็ตจึงได้ยื่นขอไปที่หน่วยบริการไอพีแอดเดรสที่มีชื่อในภูมิภาค เอเชียแปซิฟิกว่าแอปนิกส์ ในนามทรู คอร์ปอเรชั่น โดยใช้เวลาประมาณ 4-5 เดือน ในจำนวน 1 บี คลาส (1 ซี คลาส เท่ากับ 255 ไอพี 1 บี คลาส เท่ากับ 255 ไอพียกกำลังสอง หรือ 6.4 หมื่นไอพี)

?การ ให้บริการด้วยมาตรฐานที่สูงเท่าไร ยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มศักยภาพให้ลูกค้าสามารถแข่งขันในระดับสากล ได้มากขึ้น เราจึงพัฒนาโครงข่ายอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ ทั้งเรื่องของโครงข่ายหลัก และช่องทางออกอินเทอร์เน็ต ซึ่งให้บริการผ่าน ทรู อินเทอร์เน็ต เกตเวย์ รวมถึงการเพิ่มระบบความปลอดภัยเข้าไปในมาตรฐานไอพี และการลดต้นทุนรวมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลในการส่งข้อมูลให้เร็ว ขึ้น รองรับจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตที่กำลังเพิ่มขึ้นจำนวนมหาศาลในอนาคต?

ทรู อินเทอร์เน็ต จะพัฒนาโครงข่าย และยังจัดเตรียมอุปกรณ์ต่อเชื่อมระหว่าง IPv4 และ IPv6 ไว้พร้อม เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้า ให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตทั้งสองเวอร์ชันอย่างราบรื่น ไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้งาน

พร้อมกันนี้ ยังจะมีการจัดงานสัมมนา ?IPv6 การเชื่อมต่อแห่งอนาคต? เพื่อให้ความรู้ ข้อมูล และรายละเอียดการใช้งาน IPv6 ของลูกค้า ในวันที่ 16 กันยายน 2551 ที่โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน ห้อง Platinum Hall ชั้น 3 เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ลูกค้า โดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของ IPv6 ได้แก่ กลุ่มลูกค้าองค์กร สถานศึกษา โรงแรม หรือบริษัทที่มีการใช้งานไอพีแอดเดรสเป็นจำนวนมาก

?ขณะนี้ยังไม่มีลูกค้าคอมเมอร์เชียลใช้ IPv6 แต่เราจะอัปเดตข้อมูลให้ จึงต้องมีการจัดสัมมนากระตุ้นตลาด?

ผู้บริหารทรู อินเทอร์เน็ต กล่าวว่า การพัฒนาการใช้งานไอพีแอดเดรสจาก IPv4 เป็น IPv6 ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าบริการเพิ่ม ส่วนอุปกรณ์เชื่อมต่อที่นำเสนอให้แก่ลูกค้าจะเป็น 2 ระบบ หรือเป็นดูโอ

ที่มา : http://www.manager.co.th/Telecom/ViewNews.aspx?NewsID=9510000107309

Tags: , , ,